Визитка

ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2001 – Средно специално образование, квалификация „Среден мениджър с английски език“, ДФСГ Интелект – гр. Плевен (експериментална програма по предприемачество и мениджмънт на проф. М. Митрополитски) – среден успех 6.00/6.00;
Сред изучаваните дисциплини: Основи на пазарната икономика, Пазар и пазарна конюнктура, Фирмено право, Управление на персонала, Маркетинг, Фирмено управление, Банково-финансов мениджмънт, Управленска етика и естетика, История на изкуството, Бизнес английски език и др.

2001-2002 – Завършен с отличие първи курс на обучение в бакалавърска програма „Английска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“;

2006 – Бакалавърска степен по Психология, СУ „Св. Климент Охридски“ – среден успех 6.00/6.00;
Тема на бакалавърската теза: „Проблемът за садомазохизма в психоаналитичната теория на Фройд“;

2009 – Магистърска степен по Трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“;
Тема на магистърската теза: „Перцепции за коучинга в българските креативни индустрии“;

2015 – Докторска степен по Психология на дейността (Организационна психология), СУ „Св. Климент Охридски“;
Тема на дисертационния труд: „Личностни фактори и организационни детерминанти на отчуждението от работата“;

2014 – 2015 – Участие в група за себепознание и личен опит – основни водещи проф. К. Сапунджиева и проф. Н. Бояджиева (в рамките на магистърска програма „Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства)“;

2015 – Магистърска степен по Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, СУ „Св. Климент Охридски“ (семестриално завършена);

2017 – 2020 – Слушател на семинари  на танце-двигателни терапевти: Адам Барли (Adam Barley) „Петте ритъма на живота“ (The Five Rhythms of Life), на английски език; Амбър Елизабет Грей (Amber Elizabeth Gray) „Танцът на травмата“ (The Dance of Trauma), на английски език; Д-р Хелън Пейн (Helen Payne) „Въплъщаване, основано на доказателства“ (Evidence-based embodiment), на английски език; Адам Барли (Adam Barley) и на собственика на център по медитация Мартин Ейлуорд (Martin Aylward) „Медитацията сещу танца“ (Meditation vs. dance); Ерика Хорнтал (Erica Hornthal) „Бизнесът на танца и терапията“ („The business of dance and therapy“);

2019 – Шестседмичен курс „Лечение чрез изкуство“ (Healing with the Arts), Университет на Флорида, САЩ, обучители: Д-р Мери Рокууд Лейн (Mary Rockwood Lane, PhD и Д-р Майкъл Самюелс (Michael Samuels, MD) (дистанционен курс);

Курсов проект: „Танцуващото тяло: използване на танце-двигателната терапия в лечението на хранителните нарушения“ / Оригинално заглавие: “The dancing body: using dance movement therapy in the treatment of eating disorders”.

2020 (продължава) – Петседмичен курс „Позитивна психиатрия и психично здраве“ (Positive Psychiatry and Mental Health), Университет на Сидни, Австралия (дистанционен курс).

Kрaтки обучения

2010

Академично писане за докторанти – Докторантско училище, СУ, лектор: проф. Иванка Мавродиева

2019

√ 1. „Привличане, назначаване и сътрудничество с поколението Z“ // Attracting, Hiring and Working with Gen Z“ (author Sophie Wand)
√ 2. „Да бъдеш добър ментор“ // „Being a Good Mentor“ (author Ellen Ensher),
√ 3. „Позитивен на работа“// „Being Positive at Work“ (author Brenda Bailey-Hughes)
√ 4. „Езикът на тялото за лидери“// „Body Language for Leaders“ (author Carol Kinsey Goman)
√ 5. „Създаваме креативни организации“// „Building Creative Organizations“ (author Thea Polancic)
√ 6. „Коучинг на служителите в трудни ситуации“ // „Coaching Employees through Difficult Situations“ (author Lisa Earie McLeod, Elizabeth Lotardo)
√ 7. „Коучинг и развитие на служителите“// „Coaching and Developing Employees“ (author Lisa Gates)
√ 8. „Как да се свързваме с нашите мениджъри от поколението на милениалите“ // „Connecting with Your Millennial Manager“ (author John Tarnoff)
√ 9. „Използване на работодателската марка за привличане на таланти“ // √ „Employer Branding to Attract Talent“ (author Roberta Matuson)
√ 10. „Екзекютив присъствие: съвети към жените“// „Executive Presence: Tips for Women“ (author Roberta Matuson)
√  11. „Да култивираш мислене, насочено към растеж“//“Cultivating a Growth Mindset“ (author Gemma Leigh Roberts)
√ 12. „Екзекютив лидерство“//“Еxecutive Leadership“ (author John Ullmen); 
√ 13. „Стратегическо управление на човешките ресурси“//„Strategic Human Resources“,
√ 14. „Управление на мултигенерационната работна сила“// „Managing a Multigenerational Workforce“
√ 15. „Утвърдени стратегии за успех на жените в работата“//“Proven Success Strаtegies for Women at Work“,
√ 16. „Откриване и задържане на хора с висок потенциал“//„Finding and Retaining High Potentials“,
√ 17. „Как да управляваме хорa с висок потенциал“//„Managing High Potentials“,
√ 18. „Техники за интервюиране“//„Interviewing Techniques“,
√ 19. „Как да влияем на другите“//„Influencing Others“ (author John Ullmen),
√ 20. „Лидерски стратегии за жени“//„Leadership Strаtegies for women“ (authors Carolyn Goerner and Daisy Lovelace),
√ 21. „Мениджърът Човешки ресурси като герой“//“The Human Resources Hero“ (author Don Phil),
√ 22. „Как да назначаваме, задържаме и развиваме топ талантите сред поколението на милениалите“// „Hire, Retaing, and Grow Top Millennial Talent“ (authors Elizabeth /McLeod/ Lotardo and Lisa Earle McLeod);
√ 23. „Мениджърът Човешки ресурси като бизнес партньор“ //“HR as a Business Partner“,
√ 24. „Дигиталната трансформация на управлението на човешките ресурси“// HR and Digital Transformation“ (author Charlene Li);
√ 25. „Как да управляваме новоназначените мениджъри“ // „Managing New Managers“ (author Sara Canaday); 
√ 26. „Управление на екипи“//“Managing Teams“ (author Daisy Lovelace); 
√  27. „New Manager Foundations“ (author Todd Dewitt); 
√ 28. „Организационно учене и развитие“/ „Organizational Learning and Development“,
√  29. „Трудово представяне и възнаграждения“//“Rewarding Employee Performance“ (author Don Phin),
√ 30. „Как да отключим креативността на екипа“// „Unlock Your Team’s Creativity“(author Lisa Bodell),

2020 – Kрaтки обучения

√ 31.  „Мърси Албохер за вторите кариери“ // Merci Alboher on encore careers 
√ 32.  „Какво означава да работиш с екзекютив коуч“// „Working with an executive coach“
√ 33. “ Как да управляваме поколението Z“// Managing generation Z“
√ 34. „Екзекютив лидерство“// Executive leadership“
√ 35. „Как се изграждат високопродуктивни екипи“// „Building high-performance teams“
36.  „Да управляваш с нежност и сила“// Leading with kindness and strength
√ 37. „Как да управляваме нашата кариера – среден период“// „Managing your career: mid-career“
√ 38. „Как да провеждаме кариерни консултации с нашия екип“// „Having career conversations with your team“
√ 39. „Управление на депресията на работното място“// Managing depression at the workplace“
40. „Насоки за справяне с гнева“// „Anger management“
√ 41. „Управление на тревожността на работното място“ // „Managing anxiety at the workplace“
√ 42. „Да изградим издръжливост“// „Building resilience“
√ 43. „Управление, основано на ценности“// „Leading with values“
√ 44. „Преходът от мениджър към лидер“// „Transitioning from a manager to a leader“
√ 45. „Как да балансираме множеството лидерски роли“// Balancing multiple roles as a leader
√ 46. „Многообразие, включеност и принадлежност“// Diversity, inclusion and belonging
√ 47. „Развиваме мениджърите в организациите“// Developing Managers in Organizations
√ 48. „Как да планираме отпуска си по майчинство и завръщането на работа“// Planning your family leave and return
√ 49. „Ефективни начини за свързване с управленци“// Connecting with executives
√ 50. „Да изградиш един изключителен живот“// Creating an amazing life
√ 51. „Как да балансираме нашите интроверсия/екстраверсия на работното място“// Finding Your Introvert/Extrovert Balance in the Workplace
√ 52. „Как да развием нашата кроскултурна интелигентност“// Developing Cross-Cultural Intelligence
√ 53. „Междукултурна комуникация“// Communicating Across Cultures
 54. „Как лидерите да стимулират генерирането на идеи в техните екипи“// Ideation for Leaders
 55. „Колко важно е разказването на истории за успешното учене“// Learning Impact: The Importance of Storytelling
√ 56. „Как да въведем новоназначените служители в работата – насоки за мениджърите“// Onboarding New Hires as a Manager
 57. „Използване на медитация и движение за по-доброто управление на стреса“//De-stress: Meditation and Movement for Stress Management
58. „Мудъл 3.8“ // Moodle 3.8
59. „Как да развием членовете на нашия екип“// Developing your team members
60. „Насоки за създаване на положителна и здрава работна среда“//Creating a positive and healthy work environment
61. Управлението: топ съвети // Management: Top Tips
62. „Управление на виртуални екипи“ // Managing Virtual Teams
√ 63. „Екзекютив присъствие при видео-конференции“// Executive Presence on Video Conference Calls
√ 64. „Как лидерите могат да мотивират другите, създавайки смисъл“ // How Leaders Can Motivate Others by Creating Meaning
65. „Управление на хора с върхово трудово представяне“// Managing High Performers
√ 66. „Как да управляваме експерти“// Managing Experts
√ 67. „Коучинг умения за лидери и мениджъри“// Coaching Skills for Leaders and Managers
√ 68. „Управление на организационната промяна за мениджъри“// Managing Organizational Change for Managers
√ 69. „Насоки за развиване на адаптивността у мениджъри“// Developing Adaptability as a Manager
√ 70. „Как да разпалим емоционална ангажираност у служителите“/Igniting Emotional Engagement
√ 71. „Управление на таланта“// Talent Management
√ 72. How to Create and Run a Brilliant Remote Workshop
√ 73. „Да развием нашата лидерска философия“// Developing Your Leadership Philosophy
74. „Бъди една смела жена-лидер“ // Become a Courageous Female Leader
√ 75. Developing Credibility as a Leader
√ 76. „Да ръководиш с визия“ // Leading with Vision
√ 77. „Управление чрез взаимоотношения“// Leading through Relationships
√ 78. Handling Workplace Change as an Employee
√ 79. „В очакване на неочаквана промяна“// Expecting Unexpected Change
√ 80. Cultivating Mental Agility
√ 81. Making Better Decisions by Thinking in Bets
82. „Сънят е твоята суперсила“/Sleep is Your Superpower
√ 83. Subtle Shifts in Thinking for Tremendous Resilience
84. Mindfulness Practices
85. Mindful Meditations for Work and Life
√ 86. The Mindful Workday
√ 87. „Как да управляваме усещането за претоварване?“/How to Manage Feeling Overwhelmed
√ 88. „Предотвратяване на бърнаута“ // Avoiding Burnout
√ 89. Stop Stressing and Keep Moving Forward
√ 90. Chair Work: Yoga Fitness and Stretching at Your Desk
√ 91. Computer and Text Stretching Exercises
√ 92. „Ергономия 101″/Ergonomics 101
√ 93. „Презареди енергията си, за да постигнеш върхово представяне“ // Recharge Your Energy for Peak Performance
94.“Трансформирай твоите обучения в дистанционни бързо и ефикасно„// Moving Your Class Online Quickly and Efficiently
√ 95. „Финанси за нефинансови мениджъри“// Finance for Non-financial Managers
√ 96. „Основно обучение в използване на Google Meet“ // Google Meet Essential Training
√ 97. „Управление на времето при работа от вкъщи“// Time Management: Working from Home
√ 98. „Управление на стреса“ // Managing Stress
√ 99. „Съвети за ефективна комуникация“ // Communication Tips
√ 100. „Създаване и представяне на бизнес презентации“ // Creating and Giving Business Presentation

2021 – Кратки обучения, семинари, уъркшопи, публични лекции

Валерия Угацио (Valeria Ugazio, редовен професор по клинична психология в Университет на Бергамо, Италия) – „Хранителни нарушения“ (Disturbi alimentari) (онлайн видео-семинар);

Валерия Угацио – „Тревожност, паника и фобии: фобийната психична организация“ (Ansia, panico e fobie: le organizzazioni fobiche) (онлайн видео-семинар);

Анна Оливерио Ферарис (Anna Oliverio Ferraris, редовен професор по психология на развитието в Университет Сапиенца, Рим)

Масимо Рeкалкати (Massimo Recalcati, писател, психоаналитик, преподавател по психоанализа в Университета IULM, Милано)

Силвия Веджети Финци (Silvia Vegetti Finzi, педагожка, писателка, психоаналитичка, бивш професор по динамична психология в Университета на Павиа)

РАБОТНА БИОГРАФИЯ

2007 – PR/Маркетинг специалист – „Медиа Реклама“ ООД

2006 – 2009 – Основател и психолог в студио за онлайн психологическо консултиране „Синтагма“ (www.psyntagma.wordpress.com), предоставяне на безплатни психологически сесии;

2007-2009 – Главен технически сътрудник в частна фирма;

2010 – 2013 – Редовен докторант по Психология на дейността (Организационна психология) във Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;

2010 – Хоноруван асистент по Социална психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;

2011 – понастоящем – Основател и консултант по детско, организационно и индивидуално развитие в Институт за личностна и организационна ефективност – гр. София;

Акценти в практиката: емоционални и поведенчески нарушения при децата, семейно и съпружеско консултиране, преодоляване на личностни кризи, организационна диагностика и консултиране, отчуждение от работата, особености на интелектуалния труд, личностна и професионална диагностика.

2016 – понастоящем – Ментор на над 90 студенти от висши учебни заведения по обучителни програми в областта на консултативната и организационна психология в рамките на проект на МОН „Студентски практики“. Продължителност на обученията – 240 часа (академични и практически задачи).

Менторски часове за последната година – 1574 ч.

2018 – Лектор в УНСС, Институт по предприемачество, презентация на тема: „Предприемачът – психологически профил и ключови умения“.

2023- Лектор в НБУ, Семинар на Департамент Когнитивна наука и психология на тема „Женските кариери и лидерство – перспективи и предизивкателства“

2023 – Хоноруван преподавател в НБУ в магистрантски курс „Теория и практика на лидерството“ (Магистърска програма „Организационна и социална психология“, 30 ч.)

Стаж по специалността: 16 години (до март 2022 г.)

Формално (академично) обучение (в години): 10 години (2021 г.)

Следдипломно обучение (курсове): 100 (2021 г.), в часове – 125 (2022 г.)

ЧЛЕНСТВА, НАГРАДИ, ОТЛИЧИЯ

2001 – Първа награда за радио-реклама, връчена  от  Джуниър Ачийвмънт България (в рамките на конкурс сред ученически фирми, съвместно с Веселка Христова);
2006 – Почетна грамота за пълно отличие, връчена от СУ „Св. Климент Охридски“
2015 – Грамота на Съюза на учените в България (СУБ) за принос в докторски дисертации на млади учени до 35 години

ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВЕ, РУБРИКИ

2015 – Планиран и реализиран уъркшоп „Мултимодална арт-терапия в родителско-детска диада по Л. Пролкс“;

2015 – 2021 – Планирано и реализирано практическо обучение (240 ч.) за студенти от български висши учебни заведения (в рамките на проект „Студентски практики“) – програми „Съвременно управление на човешките ресурси – практическо обучение“, „Консултативна психология и психотерапия“, „Дигитален маркетинг“, „Психология и практика на модерното лидерство“;

2018 – Адаптиран за българска популация и реализиран мини-курс „Послушно дете без викове и наказания“ (курс от 8 уебинара);

2018 – Планирани и реализирани уъркшопи „Мандала ателие“, „Петте ритъма на Гейбриъл Рот“;

2018 – Проведени дискусии със студенти от български висши учебни заведения на тема „Актуално състояние на управлението на човешките ресурси в България“, „Съвременна кариера и професионално развитие“, „Психологическо консултиране и психотерапия в България – перцепции, проблеми, перспективи“;

2018 – Планирани и реализирана рубрики (на уебсайта и във Фейсбук страницата на Институт за личностна и организационна ефективност) – „Успешно родителство, или 33 дейности за изграждане на емоционална връзка с детето (0-7 години)“; „10х10, или 100 случая от 10 години консултативна практика“;

2019 – Планирана и реализирана рубрика (на уебсайта на Институт за личностна и организационна ефективност) – „Leading is…“ (Лидерството е… – рубрика на английски език, която представя визуално различни аспекти на лидерството и очертава семантично неговото съвременно значение); „365 дни на психотерапията“;

2019 – Планирани и реализирани месечни уебинари – „Жива женственост“ (м. април); „Комплекси и жизнена сила“ (м. май), „Родителите – най-предпочитаната жертва“ (м. юни), „Аз обичам моите защитни механизми“ (м. юли), „Работохолизмът – капан, компенсация или неизбежност“ (м. август), „Защо грижливото родителство НЕ гарантира добри резултати?“ (м. септември) „Как се разпознава отчайващият специалист по подбор?“ (м. октомври), „Качественото време с децата като показател за добро родителство“ (м. ноември), „Защо българинът е пасивен и избягва предприемачеството?“ (м. декември).

2019 – Изготвяне на дизайн на мини-курс за психолози и психотерапевти  с частна практика (20 ч.) – „Азбука на успешния психотерапевт“.

2020 – Планирани и реализирани месечни уебинари – „Зрeлостта на жената – отваряме кутията на Пандора“ (м. януари – 2020)., „Предизвикателството, наречено женска кариера в България“ (м. февруари) „Азбука на успешния психотерапевт“ (м. март), „Готовността за училище – не просто тестиране на интелекта“ (м. април), „Различните лица на привързаността“ (м. май), „Стрaда ли психичното здраве на българина?“ (м. юни), „Щастливо или дисциплинирано дете?“ (м. юли), „The food drama: how I survived my eating disorders“ (м. август), „Градим или разрушаваме: 10 препоръки към двойките“ (м. септември), „В лабиринта на интелигентността“ (м. октомври), „Конфликтите между децата в семейството: внимание, високо напрежение!“ (м. ноември), „The entrepreneur’s psychological profile“ (м. декември).

2020 – Дизайн и апробация на курс за лидерски умения „От бившия мениджър към утрешния лидер“ (120 ч.)

2020 – Планиране и реализиране на малък научно-изследователски проект „Нежното лице на кариерата„, насочен към изследване на мислите, чувствата и преживяванията на жените в техния професионален път (сътрудници: 4).

2021 – Планирани и реализирани уебинари „Нарцисизмът – модерното клише“ (м. януари), „От вчерашния мениджър към утрешния лидер: ролите на лидера“ (м. март),“Психотерапевтична практика с малки деца. Метод на Л. Пролкс“ (м. март), Хиперактивно, невъзпитано или палаво дете“ (м. април), „Злокачествената „любов‘“ (м. май), „За какво служи отпускът по майчинство /психологически аспекти/“ (м. юни), „How to get your team’s creative juices flowing?“ (м. юли), „Нежното лице на кариерата“ (м. август), „Изграждаме успешни съвременни организации“ (м. септември), „Бракът като доверие, ценност и път“ (м. октомври), „Анимата на жената и ролята на майката в нейното формиране“ (м. ноември), „Как да създаваме вълнуващи традиционни и онлайн активности – насоки към психолозите и помагащите професионалисти“ (м. декември).

2021 – Планиране и реализиране на аудио-курс за лидери: „30 ефективни практики за устойчиво лидерство“ (90 минути).

2022 – Планирани и реализирани уебинари: „The seasons of a woman: an inspirational perspective“ (м. януари), „Могъщество и покорство: за лидерските битки в интимните отношения“ (м. февруари), „Непознатият елективен мутизъм: консултативни перспективи“ (м. март), „Психична сигурност на работното място. Психологически игри в организацията“ (м. април), „Контрасти и сходства в двойката: възможни житейски перспективи“ (м. май), „Доверието в психологическата диагностика и консултиране“ (м. юни), „Работещи техники за безпроблемна адаптация към училище“ (м. юли), „Мандалата на живота, или как рисуваме личностното ни развитие“ (м. август), „Увод в творчеството на психологическата професия“ (м. септември), „Женското лидерство: факти, специфики, предизвикателства“ (м. октомври), „Любовта в хипермодерната епоха“ (м. ноември), „Изпаряващият се баща: какво му остава днес?“ (м. декември)

2022 – Преводач от италиански език на текстовете и организатор на онлайн-събития за популяризиране на идеите на проф. Масимо Рекалкати /лаканиански психоаналитик, университетски преподавател, общественик/ за психичната норма и патология, отношенията в брака и семейството и др. – уебинари „Неврозите“ (април 2022), „Лудостта“ (май 2022) и др.

2023- Планирани и реализирани уебинари: „Тялото като протеза: флуидната идентичност“ (м. януари), „Мрежата от контакти като кариерен фундамент“ (м. февруари), „Изследване и развитие на семейните връзки с метода на генограмата“ (м. март), „Средната кариера: възход или падение?“ (м. април), „Изкуството да пораждаме енергия в живота си“ (м. май), „10 creative, easy and fun ideas to nourish cild-parent relationship“ (м. юни), „Работещи техники за безпроблемна адаптация към училище“ (м. юли), „Процъфтяващата личност“ (м. август), „Защото другият е тайна“ (м. септември), „От модел на оцеляването към модел на възстановяването в психично-здравната грижа“ (м. октомври), „Битките, които естествените лидери никога няма да загубят“ (м. ноември), „Забравената детска игра“ (м. декември).

УЧАСТИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ

2011 –  Научна конференцияСъвременният поглед на докторанта към науката”, ЮЗУ, гр. Благоевград (участие с един доклад);

2012 –  Научна конференцияПриложната психология – възможности и перфспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 2 доклада);

2013 – Научна конференция  „Приложната психология – възможности и перфспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 1 доклад);

2015 – Научна конференцияПриложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 1 доклад);

2015 – Научна конференцияПсихологията – традиции и перспективи”, ЮЗУ, гр. Благоевград (участие с 2 доклада)

2015 – Втора научна конференция по развитието на образованието и психологическата наука в Евразия (2nd International conference on development of education and psychological science in Eurasia), Асоциация за прогресивни изследвания и висше образование East-West («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH), гр. Виена, Австрия (участие с 1 доклад)

2016 – Научна конференцияПриложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 2 доклада);

2020 – Конференция по телесност на руски език – Эмбодимент конференция – онлайн-конференция с участието на 85 световни специалисти по embodiment (слушател) (9-19 02. 2020).

2020 – Конференция по управление на човешките ресурсиHacking HR – международна онлайн-конференция (слушател) (03-06.03.2020).

2020 – Конференция Embodiment Conference – организатор: Embodied Facilitator Course, онлайн-конференция с участието на над 1000 професионалисти в областта на телесността (embodiment) (слушател) (14-25.10.2020).

2021 –  Световна онлайн конференция „Иновации в управлението на човешките ресурси и бъдещето на работата“ (2021 Global Online Conference „HR Innovation and Future of Work“) (слушател)

2021 – Европейска конференция на жените лидери (The European Female Leaders’ Conference, 21-22.09.21), повече от 400 участници, организирана от Leadin.sk (слушател)

2022 – Конференция по управление на човешките ресурсиHacking HR – международна онлайн-конференция (слушател)

ПУБЛИКАЦИИ (В ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД)

♦НАУЧНO-ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ♦

 • Давидова-Иванова, С. (2017). Aзбука на успешния психотерапевт, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 48 с., ISBN 978-1-63587-609-3.
 • Davidova-Ivanova, S. (2018). 10 Recommendations to Improve Your IT Staff Management, http://www.silviadavidova.com// Публикация с отворен достъп от дата: 18.09.2018 г.
 • Davidova-Ivanova, S. (2020). Demographic profile of HR managers, business partners and directors, working in Bulgarian and international companies, operating in Bulgaria, http:// www. silviadavidova.com// Open-access article dated 01.06.2020.

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

 1. Давидова-Иванова, С. (2016). Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми, Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 304 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-68419-8-696.
 2. Давидова-Иванова, С. (2016). Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми – Том 2, Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 272 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-94560-3-587.
 3. Давидова-Иванова, С. (2017). Отчуждението от работата – същност, фактори, превенция. (докторска дисертация), Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 128 с., ISBN 978-1-68418-085-1.
 4. Давидова-Иванова, С. (2018). Психотерапия в постмодерната епоха. Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 272 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-64255-720-6.
 5. Давидова-Иванова, С. (2021). Масимо Рекалкати: Публични лекции по психология на желанието, любовта, семейството. С., 160 с. (христоматия, съставител и преводач от итал. ез.).
 6. Давидова-Иванова, С. (2021). Класици на съвременната италианска психотерапия. Част 1., С., 160 с. (христоматия, съставител и преводач от итал. ез.).
 7. Давидова-Иванова, С. (2022). Танце-двигателната терапия: същност, развитие и приложно поле. Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ (монография, под печат).
 8. Давидова-Иванова, С. (2022). Справочник по танце-двигателна терапия. (справочно издание, тематично организирано, с над 700 източника на англ., рус., нем. фр., итал. ез.), съставител и преводач), 900 с. (онлайн-издание).

♦СТАТИИ И СТУДИИ♦

 1. Давидова, С. (2011). Терапия чрез творческо себеизразяване, в: Психология журнал, бр.88, год.9, 27-31.
 2. Давидова-Иванова, С. (2011). Лидерски стилове и отчуждение от работата, в: Сборник с доклади от научна конференция “Съвременният поглед на докторанта към науката”, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 220-224.
 3. Давидова-Иванова, С. (2012). Ефекти на трансформационното и транзакционното лидерство върху отчуждението от работата на служителите в съвременните организации, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 851-864.
 4. Давидова-Иванова, С. (2012). Хумористичното поведение в организациите – манифестация на отчуждението от работата, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 865-877.
 5. Давидова-Иванова, С. (2013). Управлението на човешките ресурси като детерминиращ фактор за отчуждението от работата, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 639-653.
 6. Давидова-Иванова, С. (2015). Класически техники за арт-терапевтична работа със семейства, в: Сборник с доклади от научна конференция Психологията – традиции и перспективи, Благоевград, 224-228.
 7. Давидова-Иванова, С. (2015). Отчуждението от работата в българска извадка – ниво и фактори, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 187-202.
 8. Давидова-Иванова, С. (2015). Същност и задачи на семейната арт-терапия, в: Сборник с доклади от научна конференция Психологията – традиции и перспективи, Благоевград, 219-224.
 9. Davidova-Ivanova, S. (2015). An exploration of personality determinants of work alienation in Bulgarian socio-cultural environment, In: Proceedings of the 2nd International conference on development of education and psychological science in Eurasia. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 3-8.
 10. Давидова-Иванова, С. (2016). Интелектуалният труд като актуален изследователски проблем в организационните науки, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна (под печат).
 11. Давидова-Иванова, С. (2016) Проблемът за садомазохизма в творчеството на Зигмунд Фройд, в: Международни академични публикации: научен преглед, бр.1, София, 50-66.
 12. Давидова-Иванова, С. (2016). Развитие на концепциите за сексуалност и сексуален нагон в трудовете на З. Фройд, в: Международни академични публикации: научен преглед, бр. 1, София, 32-49.
 13. Давидова-Иванова, С. (2016). Съдържание и психометрични характеристики на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата (Work Alienation Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009), в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна (под печат).
 14. Давидова-Иванова, С. (2020). Перцепции за личностните характеристики, стила и условията на работа на успешния психотерапевт на студенти в български висши учебни заведения (2016-2021 година) (под печат).
 15. Davidova-Ivanova, S. (2019). Work alienation and knowledge work: empirical study of the correlation between work alienation and some demographic variables of Bulgarian knowledge workers (In Press).

Общ обем на научната продукция (в страници): 1085 с. (към януари 2021)

♦ПУБЛИКУВАНИ ПРЕВОДИ♦

 1. Гиршон, А.Е. (2017). Когато тялото разказва: за автентичното движение като практика. Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 128 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-64008-124-6.
 2. Козлов, В.В., Гиршон, А. Е., Веремеенко, Н. И. (2017). Интегративна танце-двигателна терапия, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 304 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-64007-060-8.
 3. Карвасарски, Б. (2019). Психотерапевтична енциклопедия, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 1573 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-68454-600-8 (eлектронно издание).
 4. Старшенбаум, Г. (2021). Енциклопедия на начинаещия психолог. ИЛОЕ, София, 195 с. (преводач от руски език) (електронно издание).
 5. Копитин, А. (ред.) 2016. Диагностика в арт-терапията. Методът „Мандала„, ИЛОЕ, София, 135 с. (преводач от руски език) (електронно издание).
 6. Копитин А., Корт, Б. (2011). Техники на телесно-ориентираната арт-терапия, ИЛОЕ, С., 125 с. (преводач от руски език) (електронно издание).
 7. Ялом, И. (2022). Теория и практика на груповата психотерапия, ИЛОЕ, С., 573с. (преводач от руски език) (електронно издание).

Общ обем на преводната продукция (научна литература): 3005 с. (към м. октомври 2021 г.)

Общ обем на авторова и преводна продукция (научна литература): 5100 с. (към м. септември 2022 г.)

♦ПРЕВОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА С ОТВОРЕН ДОСТЪП /www.silviadavidova.com/♦

 1. Конфликтите на детската площадка: 12 проблема и начини за решение// Оригинално заглавие: КОНФЛИКТЫ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ: 12 проблем и способов решения!
 2. Какво е да имаш три деца?// Оригинално заглавие: Как оно – с тремя детьми?
 3. За какво е нужно на децата детството?//Для чего людам детство?
 4. Какво трябва да може бъдещият първокласник?// Что должен уметь будещий первоклассник?
 5. Не са ни учили да бъдем снизходителни към себе си// Нас не учили себя жалеть
 6. Моята жена, която през цялото време лъже… самата себе си// Моей жене, которой все время обманивает … саму себя.
 7. 50 забавни въпроса, които можете да зададете на детето// 50 забавных вопросов, которые Вы можете задать ребенку.
 8. Уморени сте да повтаряте на детето по 100 пъти едно и също? Изход има!// Устали напоминать ребенку по 100 раза одно и то же? Выход есть!
 9. 10 фрази на майка ми от моето детство, които ме направиха по-уверена в себе си//10 маминых фраз моего детства, которые сделали меня уверенной в себе.
 10. Как етикетирането на децата може да провали целия им живот?//Как навешанные на детей ярлики могут испортить всю их жизнь.
 11. Как да помогнете на детето да намери своето призвание// Как помочь ребенку найти свое призвание.
 12. 50 прости техники да успокоите себе си (и детето) в критични моменти//Как успокоить ребенка (и заодно себя): 50 простых техник.
 13. Мама изчезна и не обеща, че ще се върне// Она ушла – не обещала вернуться.
 14. Кога да тръгне детето на училище, или вопълът на психолога, работещ с деца в предучилищна възраст//Крик души психолога, работающего с дошкольниками.
 15. 15 гениални цитати на Людмила Петрановская//15 гениальных цитат Людмилы Петрановской.
 16. Какво ще помни Вашето дете?// Что будет помнить Ваш ребенок?
 17. Детето не трябва да се възпитава, а да се отглежда: 17 цитата от Юлия Гипенрайтер, които ще ни помогнат да разберем децата си// Ребенка нужно не воспитывать, а растить.
 18. Помоговорете с мен за уебинарите, моля!//Поговорите со мной о вебинарах, пожалуйста!
 19. 8 начина бързо да измислите ролева игра за детето// 8 способов быстро придумать ролевую игру для ребенка.
 20. 5 вида детско мрънкане и как да се справим с него// 5 видов детского нытья и как с ним справляться.
 21. Как бързо да се договорите с детето?// Как быстро договориться с ребенком?
 22. Поколението на скуката: как да развием дете, което не иска нищо?//Поколение скуки. Как развивать ребенка, который ничего не хочет.
 23. Умението да избираш//Умение выбирать.
 24. Как да помогнем на детето да се справи със злобата и обидата?// Как помочь ребенку справиться со злостью и обидой?
 25. Възпитаваме благополучни деца// Благополучные дети.
 26. 8 начина да научите детето да чака// 8 способов научить ребенка ждать (и не ныть при этом.
 27. Подрастващият в моя живот на родител// Подросток в моей жизни.
 28. Простичко правило за училищния успех на малкия ученик// Важное правило для ребенка-школьника.
 29. Как работи привързаността?// Как работает привязанность? (простым языком для родителей).
 30. Различната похвала: как да хвалим правилно произведенията на детето?// Разная похвала: как хвалить поделки ребенка?
 31. 7 съвета как повишите самооценката на неувереното дете// Почти каждый день моя дочь жаловалась и страдала. 7 советов, как повысит самооценку в неуверенных в себе детей.
 32. Отново за отношенията между братята и сестрите// Отношения между братьями и сестрами.
 33. Само в големия град, или кога да пуснем детето да излиза без нас и как да го научим на самостоятелност// Один в большом городе: когда ребенка отпускать одного из дома и как научить его самостоятельности.
 34. Психолозите са по-болни от пациентите си//Все психологи сами больные.
 35. 6 фрази, с които задължително ще предизвикате скандал с тийнейджъра… и цели 9 начина да избегнете това// 6 фраз, с которых точно начнется скандал с подростком … и целых 9 способов как его избежать.
 36. Задачата на индивидуацията// Задача индивидуации (Дж. Холлис).
 37. Как твоето тяло ти казва. че това не е твоят мъж// Как твое тело говорит, что это не твой мужчина.
 38. 10 фрази, които укрепяват и поддържат Вашите отношения и семейството ви// 10 фраз, которые укрепляют отношения и семью.
 39. Грижи се за себе си, мамо// Беречь себя.
 40. Ти си лоша мама// Мама, ты плохая.
 41. Цинизмът – толкова много разбити надежди, или за полярностите в нас// Что такое цинизм?
 42. 44 начина да покажете на децата си Вашата грижа// 44 способа показать детям свою любовь.
 43. Мама няма да дойде// Мама не придет.
 44. Защо крещим на децата си// Почему мы кричим на наших детей? 7 причин.
 45. 40 ярки въпроса към детето// 40 ярких вопросов ребенку.
 46. Как да научим децата да подреждат играчките си и защо е важно това?// Как научить ребенка убирать игрушки?
 47. Душевно интервю с Аглая Датешидзе// Душевное интервью с Аглаей Датешидзе.
 48. Мама-пленница// Мама-пленница,
 49. Два подхода към тялото// Два подхода к телу.
 50. В един хубав ден ще разбереш, че си останала съвсем сама// Однажды ты поймешь, что осталась одна,
 51. За жените, на които всичко им е позволено и нищо няма да им се случи заради това… // Про женщин, которым все можно и ничего за это не будет…
 52. Митът за идеалната майка (откъде се е взел той и защо още дълго ще живее в нашето съзнание)// Миф об идеальной матери.
 53. 35 напълно безплатни подаръка, които детето ви никога няма да забрави// 33 подарков, которые дети никогда не забудут.
 54. Зрялата жена// Зрелая женщина.
 55. Тревожността и депресията, причинени от тормоза в детска възраст, отслабват с времето// Concurrent and Longitudinal Contribution of Exposure to Bullying in Childhood to Mental Health The Role of Vulnerability and Resilience.
 56. Високата самооценка при децата: повече топлота вместо щедри похвали// How Children Construct Views of Themselves: A Social-Developmental Perspective.
 57. За да има едно по-добро Аз, необходимо е да има и подкрепящо Ние// I-Through-We: How Supportive Social Relationships Facilitate Personal Growth. и др.

Основни изследователски интереси: танце-двигателна психотерапия, постмодерна психотерапия, мултимодална психотерапия, психологически аспекти на брака, семейството и родителството, кариери, женски кариери, отчуждение от работата

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски език – четене C2, писане C2, разговор C2, национален сертификат ниво C2
Руски език – четене C2, писане B2, разговор C1, национален сертификат ниво C2
Италиански език – четене C2, писане B2, разговор C1, национален сертификат ниво C2

Испански език – четене А1, писане А1, разговор А1, национален сертификат ниво А1

КОМПЮТЪРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ:

Компютърна грамотност – основни умения, национален сертификат

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s