365 дни на психотерапията: 357 – Метод на вербалната митологизация на личността

Основан е на сугестивната лингвистика (раздел на психолингвистиката) и е дело на И. Ю. Черепанова (И. Ю. Черепанова (1987-1998 г.). Представлява лингвистичен обучителен тренинг (тренинг), провеждан в малка група. Участниците в тренинга получават системни знания за спецификата на езиковото общуване, за основните закономерности на езиковите явления, практически навици за анализ на текстове и за тяхното създаване (под текстове в рамките на този метод се разбират оплакванията на пациентите, историята на възникването на заболяването, животоописанието, описанието на психичните проблеми, представите за болестта, за страданията, протокола от беседата на пациента с лекаря и пр.). Същността на М. Н. В. М. Н. Л. се заключава в създаването за човека, преминаващ тренинга, на специален текст („личен мит”/ «личный миф») на основата на автобиографичен разказ, в който в метафорична форма са отразени основните етапи от жизнения му път, плановете му за бъдещето, психичните му проблеми и начините за тяхното разрешаване. При създаването на личния мит личната история се разглежда през призмата на митологичното съзнание, като се прилагат всички известни литературни прийоми и методи (метафори, хипербола, героичен епос, сказание, приказка, киносценарий). Предполага се, че специалните лингвистични процедури, целенасоченото използване на ресурсите на родния език, активизирането на пасивния лексикален запас на фона на автобиографичната работа ще окажат влияние върху психичните и личностните механизми на пациента. Човекът е уникален по своята природа и се стреми (невинаги осъзнато) да въплъти своето житейско предназначение. Постоянното творческо търсене, разкриването на неговата индивидуалност, себеизразяването – всичко това го прави пълноценен и здрав член на обществото.

Прилагането на М. Н. В. М. Н. Л. като форма на групово взаимодействие при решаването на лични проблеми и за лечение на неврозите представлява интерес по следните причини:

  1. В процеса на написването на текста на индивидуалния мит се актуализират лични проблеми. Спецификата на работата на групата, в която отсъства открита конфронтация (конфронтация), съвместната творческа работа над митовете на участниците в групата облекчава процесите на себеразкриване.
  2. По време на работата над създаването на собствения индивидуален мит и на митовете на другите участници в групата, протича анализ на житейския път и на системата от отношения, както и преоценка на ценностите и смислите. Обратната връзка (обратная связь) и емоционалната подкрепа (эмоциональная поддержка), а също и други явления в груповия процес актуализират лечебните фактори на терапевтичната група, оказват влияние върху психичните механизми, които спомагат за възникването на личностната проблематика и подпомагат за разкриването на психичните фактори в патогенезата на невротичните разстройства.
  3. Групата за вербална митологизация на личността се явява комуникативен и същевременно лингвистичен тренинг. Участието в нея стимулира творческия подход към живота. У членовете на групата се повишава способността за символизация, за разбиране и описване на собствените чувства, което може да намали нивото на алекситимията, която в последно време се разглежда като съществен фактор за възникването на невротичните и психосоматичните разстройства.

Методиката за провеждането на групите за вербална митологизация на личността включват в себе си следните елементи. Заниманието се провежда в „затворена” група, хомогенна в етиопатогенетично отношение и хетерогенна по пол, възраст, форма на невротичното разстройство или типа психична проблематика. Броят на пациентите в групата наброява от 5 до 8 човека. Заниманията се провеждат през ден. Тяхната продължителност е 3-4 часа; общата продължителност на работата в групата е 1-1,5 месеца.

Първото занимание включва запознаване на участниците в групата един с друг, определяне на целта, формулиране на задачите и правилата на груповата работа. Целта се явява преработване на психичната проблематика, оздравяване. В качеството на метод за постигането на целите се предлага преосмислянето на житейския път, анализ на собственото актуално състояние, активизиране на творческия потенциал на личността и на пасивния лексикален запас, усъвършенстване на комуникативните способности, създаване на лични митове за всички участници в групата. Нормите на групата, условията на лечението са същите, както и при груповата психотерапия (групповая психотерапия). По време на уводното занятие водещият говори за спецификата на метода, за лингвистика и митология, предлага на участниците в групата да се изкажат по темите „здраве-болест”, „причини за болестта”, „съдба”.

На следващото занимание започва работата с първия участник в групата. Тя се изгражда по следния начин: на участника се предлага да заема специално определено място и да разкаже за своя живот, като се спре подробно на най-значителните, ярки, запомнящи се събития в него и особено повратните моменти от своя жизнен път. След това се пристъпва към фокусирано обсъждане на биографията. Другите участници в групата задават въпроси, отбелязват особеностите в използвания от участника език, ключовите думи в речта, други лингвистични особености. Водещите стимулират интереса на групата към представения пред тях разказ. Целта на този етап е участниците в групата да разберат представите за света на обсъждания член на групата, да усвоят неговия език. Следва „лингвистичен блок” («лингвистический блок») — групата подбира метафорично име за лицето, работещо над своя проблем, след което му помага да създаде своя личен мит. След като се утвърди това метафорично име, пред групата се поставя задачата да помогне в създаването на личния мит на носителя на това име. Под личен мит се разбира текст, продукт на колективно творчество на групата, в който са отразени основните моменти в биографията на пациента, на възникването на проблема, свързани с нейното развитие, метафоричният изход от проблема, саногенетичната стратегия за бъдещето. Преди да започне съставянето на текста, работещият участник изказва своите пожелания: какво е нужно задължително да се отрази в мита от миналото и настоящето на дадения участник, какво той иска да постигне в бъдещето и по какъв начин и в какъв жанр ще бъде написан личният мит (сказания, приказка,м епична новела, повествование, стихотворение, молитва, бележка във вестник и т.н.). Личният мит се съставя с общите усилия на цялата група.  Участниците в групата предлагат варианти за сюжет или безсюжетно описание, варианти от словосъчетания, фрази, метафори и т.н. От целия този речник с думи и предложения се записват онези, които са най-съзвучни на обекта на митотворчеството. Понякога по време на дискусиите групата успява да го убеди да приеме даден неин вариант или да промени вече приетия от него по-ранен такъв. В текста на личния мит се отразяват реални факти от миналото, настоящето или желаното бъдеще, като за тази цел се използват разнообразни литературни прийоми (метафора, хипербола, алегория, олицетворение, епитети, антитеза, синоними). В хода на написването на текста продължава процесът на самоопознаване на личността с помощта на получената обратна връзка (обратная связь) и благодарение на оказаната емоционална подкрепа, но вече опосредствано – чрез текстообразуването.

След като завърши създаването на текста на личния мит участниците в групата се сменят и процедурата се повтаря (групата работи с един мит средно 2-4 занимания). Водещият осъществява ръководството на групата чрез своеобразна „режисура” на груповото творчество, като използва последователно различни стилове на водене на групата: активен ръководите, експерт, посредник, равноправен участник. Групата завършва своята работа, когато за всеки участник е създаден окончателен вариант на неговия личен мит. По-нататък се предлагат следните варианти за работа с текстовете на личните митове (обикновено всички едновременно): вживяване в образ, самостоятелно създаване на различни текстове на основата на концептуалната „канава” (кавичките мои – бел. прев.), водене на дневник „Мит за всеки ден” («Миф на каждый день»), работа с образи и символи, съдържащи се в текста на мита. През следващата година групата се събира трикратно – през 3, 6 и 12 месеца. Целта на тези срещи е да се предостави обратна връзка и да се осъществи по-нататъшна работа с текстовете, те да бъдат утилизирани (използване на елементите на личния мит при решаването на проблеми и задачи, свързани с личностния ръст) и трансформирани (промяна на текста на мита в съответствие с промяната на житейските обстоятелства, ценности и нагласи на личността).

Предложеният метод се прилага при лечението на невротични разстройства (Кылосов А. В., 1997-1999); освен това, той позволява да се формулират и използват по-общи принципи на психолингвистиката в психотерапията (Быков С. И., Григорьевских В. С., 1998; Быков С. А., 1999).

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s