365 дни на психотерапията: 348 – Конструктивен спор

Една от методиките на съпружеската психотерапия (супружеская психотерапия) е К. С.  (Kratochvil S., 1991), който, на свой ред, се явява модификация на прийома „честна борба” (( «честная борьба» (Bach G., Wygen P., 1969)). Същността на методиката се заключава в това, че на съпрузите се предоставя възможност открито и нетравматично да обменят информация за наличните у тях трудности във взаимоотношенията им, осъзнатите и потиснати чувства и желания, за противоречията в изпълняването на техните семейни функции.

Бах и Уайгън смятат, че нарушаването на комуникацията между съпрузите води до загуба и до изкривявания в предаваната информация, вследствие на което взаимните очкавания и потребности не намират удовлетворение и нарастват вътреличностното и междуличностното напрежение. Продължителното потискане от съпрузите на агресивните емоции в името на „семейния мит” води до преобладаване на монотонните и на стереотипните форми на взаимодействие, които още повече фрустрират членовете на семейството, вследствие на което те често използват неудачни форми за снемане на напрежението под формата на конфликтни заяждания с взаимни оскърбления и обиди. Бах и Уайгън стигат до разбирането, че оптимизирането на семейните отношения изобщо и в частност съпружеските, е необходимо да се намерят начини за нетравматично канализиране на агресията. За тази цел авторите предлагат употребата на методиката „честна борба” (честная борьба), правилата за нейното провеждане, обучения на съпризите, а също така система за оценка на ефективността на методиката.

Бах предлага за установяване и за изразяване на агресивните емоции да се използват дунапренени пръчки, с които участниците в груповата и семейната психотерапия (семейная психотерапия) си нанасят удари един на друг, а също така флагове с червен или зелен цвят, с помощта на които се показва на партньора дали общуването да продължи или да бъде прекъснато, а също така и един прийом за двойката – „съвместно тупане на килима”. Участниците имитират изтупването на праха от килима, като тяхното внимание се насочва към това кой се явява лидер, кой колко удара нанася, каква площ от килима „обработва” с ударите си всеки съпруг.

Разработени са правила за провеждането на К. С. 1. Този метод може да се използва от съпрузите за изследване на техните разногласия едва след подготовката им в група за съпружески двойки, състояща се от 8-12     човека (не повече от 6 занимания с продължителност 2 часа), 2. Правилото за „мястото и времето” (правило „места и времени”). Необходимо е К. С. да се провежда в отделна стая, в която не присъстват емоционално-заинтересувани свидетели – деца, други роднини. В този ден не трябва да са предвидени посещения на гости, домашни тържества, гостувания на приятели, излизания на театър и др. Последиците от спора са непредсказуеми и „конструктивната караница” (конструктивная ссора) може се трансформира в психотравмираща разправа между съпрузите. 3. К. С. трябва да бъде максимално близък във времето с конфликтната ситуация. 4. Инициаторът на спора съобщава на партньора си за своето намерение да спори, както и за предмета на разговора. 5. Спорът трябва да бъде конкретен, да има за цел да се реши проблемът с общи усилия, а не да се накаже партньора.

Сред основните характеристики на К. С. са: реализъм, конкретност, откритост, честност, отговорност, хумор, акцентиране на вниманието на участниците върху необходимостта от обратна връзка (обратная связь). Участниците съблюдават правилата на „честната игра”: техните изказвания отразяват чувствата им в ситуацията „тук и сега”, те се въздържат от обобщения от типа „ти никога не слушаш”, от актуализации на минали обиди и злост, от аргументи, насочени към „слабото място” на партньора – телесното му тегло, външността му, речевите му дефекти и др., критики на роднини („Глупава си като майка си”), използва се описателен безоценъчен език.

Кратохвил разграничава 3 фази на К. С.: уводна (вводная, А), средна (средная, Б), финална (финальная, В) и формулира правила за всеки един етапа. На фаза А правилото е: „Покажи, че искаш да спориш и назови предмета на спора” (: «Дай знать, что хочешь спорить, и назови предмет спора»), на фаза Б – „Кажи какво мислиш за поведението на партньора, отрегирай и критикувай” («Скажи, что думаешь о поведении партнера, отреагируй и критикуй»), а на фаза В – „Признай си грешките и намери положителното в партньора” («Признай свои ошибки и найди положительное в партнере»). К. С. не трябва да продължава повече от 10-15 минути, а финалната фаза трябва да е не по-дълга от 1,5-2 минути. Психотерапевтът дава команда да се завърши спорът и да се изпълнят изискванията на финалната фаза. Партньорите завършват К. С. с ръкостискане.

В групите съпружески двойки обучението в К. С. се осъществява с помощта на разработени сценарии от типа на незавършените предложения. Съпругът и съпругата получават описания на ситуацията и контурите на своите роли и, след като са се идентифицирали с тях, започват да си взаимодействат. Най-актуалните теми в групите за К. С. са възпитанието на децата, ревността, разпределянето на отговорностите в семейството, доминирането-подчинението и др. Ще приведем един образец на ролева разработка за съпруга и съпругата.

Съпруга. Вие сте на над 30 години. По професия сте инженер. Характерът на Вашата работа е бюрократичен, без особени изисквания за професионални знания. Заплатата Ви е средна. Колективът Ви е обичаен, утвърден с годините. Рутина. Омъжени сте отдавна. Със съпруга си сте се запознали в института. Имате дете, което в момента е на гости на баба си. Изглежда Ви, че откакто е създадено семейството Ви, съпругът Ви е заел позицията на страничен наблюдател. Той е истински увлечен и активен на работа, с колегите и приятелите си. Вкъщи предпочита да не се намесва в нищо.

Летен ден… Един от многото във Вашия живот. Днес от сутринта е хладо, затова сте си облекли вълнена рокля. През деня е станало по-топло. Връщате се вкъщи след работа, пътували сте в задушен транспорт. В двете си ръце държите тежки торби с продукти. Прибирате се вкъщи и виждате, че мъжът Ви лежи на дивана с книга – чете ли, спи ли. В кухнята мивката Ви е пълна с мръсни чинии, подът е мръсен…

Вие изпитвате много силно чувство… Такова чувство, че… Много мисли нахлуват в главата Ви… Започвате да действате в съответствие с това Ваше състояние…

Съпруг. Вие сте на над 30 години. Инженер сте в един от научно-изследователските институти, занимавате се с научна и с конструкторска работа. Това Ви поглъща. Понякога се зздържате до късно на работа, понеже Ви се иска да обсъдите идеите си с колегите, да довършите онова, което не сте успели в рамките на деня. В колектива Ви уважават като специалист, макар и да не сте направили блестяща кариера. Заплатата Ви е средна. Това не Ви удолвлетворява, но самият характер на работата „изкупва всичко” („искупает все”). Страните от обществена работа. Имате семейство, с жена си сте се запознали в института. Имате едно дете, което в момента е на гости на баба си. През последните години често имате конфликти с жена си у дома. Тя постоянно е недоволна от нещо. Струва ù се, че отделяте малко внимание на семейството си. Действително работата Ви отнема много от силите – вкъщи Ви се иска да си отдъхнете, да се отпуснете, нещо да обмислите. В конфликтите с жена си се опитвате да я разберете, понякога да отстъпите, но това невинаги се получава. Днес сте се върнали вкъщи, обядвали сте. В кухнята сте оставили всичко, както е, решили сте, че ще изчистите по-късно. Необходимо Ви е да дочетете книгата, която са Ви заели за няколко дни.

Жена Ви се е прибрала от работа малко по-късно от обичайното. Вие обаче така сте се увлекли от книгата, че не сте обърнали особено внимание на нейната поява.

Чувайки обаче гласа ù, оставяте настрана книгата…

Бах и Уигън (Бах и Уигън, 1969) оценяват стила на спора по 9 критерии, а резултатите от спора – по 12 позиции. Кратохвил (Кратохвил, 1985) съкращава броя на позициите за оценки на стила и на резултатите от спора съответно до 4. При оценка на стила на спора по всяка една позиция, психотерапевтът или преминалите подготовка участници в психотерапията изчисляват +1 или -1 бал. Попълва се обща бланка за оценка на стила на спора и за двамата партньори в К. С., а при изразен конфликт – отделна бланка за всеки участник в него (табл. 3).

Таблица 3. К. с. по Кратохвил. Стил на спора

+
1. Конкретност В спора има предмет, нападението или защитата са свеждат до конкретно поведение „тук и сега”,

 

Обобщение: поведението

се нарича „типично”,

то се основава на събития, случили се в миналото или на такива, които нямат отношение към нещата.

 

2. Въвлеченост И двамата са увлечени, нанасят и получават силни „удари”

 

Един от участниците не е задействан, държи се настрана от спора, обижда се, прекратява спора преждевременно и т.н.

 

3. Комуникация Ясна, открита, всеки говори за себе си, мисли онова, което казва. Може да бъде разбран и да му се отговори.

Добра „обратна връзка”

 

Твърде чести повторения на собствените доводи и невнимание към доводите на другия. Скрити признаци на неразбиране, намеци, неяснота, „шум”.
4. «Честна

игра»

Не се допускат „удари

под пояса” и се взима под внимание колко може да понесе партньорът.

 

Аргументите не се отнасят към предмета на спора, но са насочени към чувствително място.

 

Подсума на баловете:

 

Обща оценка:

Съпружеската двойка може да събере максимум + 4 бала и миниму -4. При кодирането на резултатите от спора за всеки участник се попълва бланка „Резултат от спора” («Результат спора» (табл. 4)). За всяка позиция се изчислява или + 1, или – 1, като в резултат на това максималната сума на двойката съставлява + 8, а минималната е – 8. На всеки сеанс групова психотерапия (групповая психотерапия), съпрузите могат да получат информация за стила на своя спор и за неговата резултативност. Натрупаните балове са фактор за подкрепяне (подкрепление) на определени патерни на съпружеското взаимодействие. По данните на Кратохвил ((Кратохвил, 1985, 1991)), К. С. е един от най-ефективните прийоми за разрешаване на семейните конфликти. През последните години (Ковалев С. В., 1990; Горелов И. Н. и др., 1991) К. С. се използва в групите за социално-психологически тренинг (социально-психологический тренинг) като основен психотерапевтичен прийом,

Таблица 4. К. с. по Кратохвил. Резултат от спора

+
1. Информативност Научих или получих нещо ново, научих се да правя нещо по нов начин.

 

 Не научих нищо ново.
2. Отреагиране Изчезна напрежението, намаля озлоблението, бяха изяснени претенциите.

 

Напрежението не изчезна, а остана или се засили
3. Сближаване Спорът доведе до взаимно разбиране и до сближаване на партньорите. Има усещане, че това ги вълнува, че така трябва да бъдат нещата. Партньорите запазват своето достойнство.

 

Партньорите са по-отдалечени, отколкото преди. Има усещане за неразбирателство или за силна обида между тях.

 

4. Подобрение Отстраняване на проблемите,

разрешаване на ситуацията, оправдания,

извинения, планове за бъдещето.

 

Нищо не е решено, участникът не се опитва нищо да поправи или оставя това на другия и не иска да му прости.

 

Подсума на баловете:

 

Обща оценка:

Така в К. С. членовете на юношеските групи имат възможност или да решат своите актуални проблеми, или да моделират еталоните на поведение на съпругите и съпрузите (Кулаков С. А., Александрова Н. В., 1994).

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s