365 дни на психотерапията: 358 – Методика „Топли ключове“

Названието „Топли ключове” (занятията се провеждат в Топлите ключове около г. Бишкек) отразява съчетаването на процесите на непосредствено преживяване и разбиране в хода на груповия тренинг (тренинг) на основата на резонансното въздействие не две последователно работещи групи, което възниква в атмосферата на взаимна подкрепа и доверие, в условията на единно психотерапевтично пространство. Участниците се разделят … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 358 – Методика „Топли ключове“

365 дни на психотерапията: 357 – Метод на вербалната митологизация на личността

Основан е на сугестивната лингвистика (раздел на психолингвистиката) и е дело на И. Ю. Черепанова (И. Ю. Черепанова (1987-1998 г.). Представлява лингвистичен обучителен тренинг (тренинг), провеждан в малка група. Участниците в тренинга получават системни знания за спецификата на езиковото общуване, за основните закономерности на езиковите явления, практически навици за анализ на текстове и за тяхното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 357 – Метод на вербалната митологизация на личността

365 дни на психотерапията: 356 – Метамодел

МЕТАМОДЕЛЬ (гръцки ез. meta — след, за, чрез; първа съставна част на сложни думи, която обозначава следването на нещо, преходът към нещо друг; промяна на състоянието, превръщане). Комплекс от лингвистични средства за събиране на информация, насочени към това да се възстанови връзката между речта на човека и онзи опит, който тази реч представя. Фундаментално се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 356 – Метамодел

365 дни на психотерапията: 355 – Медитация

Произлиза от латинското meditor (размишлявам, обмислям); страдателното причастие от този глагол meditari означава „движещ се към центъра” («движимый к центру»). Видно е, че многозначността на латинската дума всъщност предопределя закрепването на този термин в психотерапевтичната и религиоведската литература за понятието М. Съществуват много определения на М., но доколкото всички те описват процес, възприет в една … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 355 – Медитация

365 дни на психотерапията: 354 – Медиаторна (опосредствана) психотерапия по Гарднър

МЕДИАТОРНАЯ (ОПОСРЕДОВАННАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ ГАРДНЕРА (training of psychotherapeutic mediators, mediatoren training). Предложена е от Гарднър  (Гарднер, Gardner J. М.) през 1973 г. Психотерапевтът използва за осъществяването на лечебните мероприятия друго лице (често родителите, съпруг/ата или роднина). При подбора на медиатора се отчитат предпочитанията на пациента. Подготовката на медиатора съчетава излагането пред него на психотерапевтична теория и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 354 – Медиаторна (опосредствана) психотерапия по Гарднър

Предизвикателството, наречено женска кариера в България – уебинар на м. февруари

📢 Възможно ли е за жените в България днес изобщо да изградят кариера, разглеждана като процес на прoфесионално, личностно и финансово израстване и кои са най-честите трудности, с които те се сблъскват в кариерния си път? В месечния уебинар "Предизвикателството, наречено женска кариера в България" този февруари ще говорим за това: ✔ Защо опитът показва, … Прочетете повече Предизвикателството, наречено женска кариера в България – уебинар на м. февруари

365 дни на психотерапията: 353 – Логотерапия

Представлява психотерапевтичен метод, създаден от Франкъл (Frankl V. Е.) (древногр. logos —  смисъл) и същевременно метод за екзистенциален анализ — сложна система от философски, психологически и медицински възгледи относно природата и същността на човека, механизмите на развитие на личността в норма и патология и относно възможностите за корекция на аномалиите в развитието на личността. Логотерапията, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 353 – Логотерапия

365 дни на психотерапията: 352 – Лингвистичен подход в психотерапията

Л. П. В. П. има като цяло хуманистична насоченост. Методологична база на Л. П. В. П., както и на метода на вербалната митологизация на личността (вербальная мифологизация личности), се явява сугестивната лингвистика – раздел на психолингвистиката, разработен от И. Ю. Черепанова (1986 – 1997). Л. П. В. П. генетично е свързан с метода на вербалната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 352 – Лингвистичен подход в психотерапията

365 дни на психотерaпията: 351 – Лабораторен тренинг

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТРЕНИНГ (активно социално обучение) (активное социальное обучение). Това е комплексно социално-диалектично направление, ориентирано към широх кръг различни сфери на социалната практика, което използва различни форми и методи за активно психологично и социално-психологично въздействие с цел развиване у хората на знания, умения и навици за по-ефективно социално функциониране, за повишаване на психологичната култура, за оптимизиране … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 351 – Лабораторен тренинг

365 дни на психотерaпията: 350 – Кризисна интервенция

Представлява оказване на спешна медико-психологическа помощ на хора, които се намират в състояние на криза. Практиката на К. И. се основава на теорията за кризата на Линдеман (Линдеман, Lindemann E., 1944) и на концепциите за стадиите на жизнеиия цикъл и за кризата на идентичността на Ериксън (Эриксон, Erikson M., 1950). Кризата се разбира като състоянието … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 350 – Кризисна интервенция