365 дни на психотерапията: 279 – Психотерапевтичен център

Специализирано учреждение (функционално подразделение на клинична психиатрична болница, на центъра за психично здраве), главно учреждение на психотерапевтичната служба на определена територия, предназначено да организира психотерапевтична помощ, да провежда консултативно-диагностични мероприятия в рамките на психотерапевтичната служба, да организира и окаже специализирано психотерапевтично лечение.

Към момента в Руската федерация функционират 17 П. Ц. Формите на организация на П. Ц. са различни и се определят от конкретните условия на развитие на психотерапевтичната служба на региона, от модела на организация на психиатрична помощ и от системата за опазване на психичното здраве на дадената територия. Съществуват две основни форми на П. Ц. – като самостоятелно лечебно-профилактично учреждение и като функционално подразделение на лечебно-профилактичното учреждение, включено в системата за опазване на психичното здраве. П. Ц. като функционални подразделения по-често се организират в рамките на областните, градските психиатрични болници, към крупните психоневрологични диспансери и значително по-рядко в общосоматичните стационари.

П. Ц. встъпва в качеството на водещо звено в постепенната система за оказване на психотерапевтична помощ. Задачите на П. Ц. най-често са:

— организационн-методически функции (координация на работата на психотерапевтичните подразделения – кабинети и отделения, анализ на работата на психотерапевтичната служба, мероприятия по развитие и усъвършенстване на психотерапевтичната помощ, взаимодействие с учрежденията на психотерапевтичната служба, с органите за управление на здравеопазването и с други заинтересовани организации, провеждане на мероприятия по обучение на специалисти, заети в психотерапевтичната помощ, внедряване на нови методи за психотерапия в клиническата практика);

— консултативно-диагностични функции (провеждане на консултативни мероприятия в подразделенията на психотерапевтичната служба, свързани с организацията на лечебния процес, с воденето на конкретни пациенти, супервизия (супервизия) и провеждане на мероприятия по обмен на професионален опит между лекари-психотерапевти и други специалисти, заети с оказването на психотерапевтична помощ, провеждане на консултации със специалисти от сродни специалности, осъществяване на задълбочена психологическа диагностика и др.);

— лечебни мероприятия (организация и провеждане на специализирана психотерапевтична помощ на пациенти с усложнени форми на гранични психични разстройства, с психични заболявания в състояние на терапевтична ремисия, с психосоматични заболявания в различни възрастови групи, провеждане на различни форми на психотерапия (индивидуална, семейно-съпружеска, групова), организиране на психотерапевтична среда).

В съответствие с целите и задачите на П. Ц. се определя и структурата му. В нея могат да се разграничат:

— организационно-методическо подразделение, чиито функции са аналогични от тези на подразделенията на психиатричната служба;

—  амбулаторно психотерапевтично подразделение (в него могат да се обединяват психотерапевтичните кабинети (психотерапевтические кабинеты), разкрити в общосоматичните поликлиники и в други лечебно-профилактични учреждения. Съществува практика, според която в редица големи градове в структурата на П. Ц. се предоставят психотерапевтични кабинети на други лечебно-профилактични учреждения, което обезпечава приемствеността и по-добрата координация на работата. При този модел териториялно психотерапевтичните кабинети се запазват в структурата на лечебно-профилактичните учреждения, но персоналът на кабинетите е включен в щата на П. Ц.;

— отделение за специализирана психотерапевтична помощ. В рамките на щатното разписание на П. Ц. могат да се създават специализирани психотерапевтични кабинети: например за групова психотерапия (групповая психотерапия), за семейно-съпружеска психотерапия, за детска психотерапия (детская психотерапия), за юношеска психотерапия, за психотерапия на стари хора, за арт-терапия (арттерапия), телесно-ориентированная психотерапия (телесно-ориентированная психотерапия), за хипнотерапия (гипнотерапия) за видеотренинг и др.

— в структурата на П. Ц. често се включват подразделения по кризисна психотерапия (кризисная психотерапия), кабинет за социално-психологическа помощ (кабинет социально-психологической помощи, кризисен телефон („Телефон на доверието”);

— лаборатория по клинична (медицинска) психология, в рамките на която се организира работа в различни направления на психодиагностиката;

— отделение по психопрофилактика (психопрофилактика) за оказване на психологическа помощ на здрави хора, тренингови лаборатории, клубове на бившите пациенти, групи от специалисти, които реализират различни проекти в областта на психопрофилактиката и др.

— в някои случаи П. Ц. включва в своята структура стационар и кризисен стационар (вж Психотерапевтично отделение/Психотерапевтическое отделение).

Понастоящем няма общоприета единна структура на П. Ц., доколкото все още се обобщава опита в организирането на такива центрове. Същевременно като форма на организация на психотерапевтичната помощ П. Ц. получават все по-голямо признание, доколкото тяхното създаване позволява да се оптимизират материално-техническите ресурси на психотерапевтичната служба, да се подобри координацията на психотерапевтичната работа в границите на обслужваната територия и чрез обединяването на специалистите, оказващи психотерапевтична помощ в рамките на едно учреждение, да се създадат условия за професионален ръст, за провеждане на специализирани форми на психотерапевтична помощ, за внедряване на постиженията на психотерапията в здравеопазването.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s