365 дни на психотерапията: 246 – Обратна връзка

Специфичен фактор на груповата психотерапия (групповая психотерапия). В процеса на групова психотерапия О. В. предоставя на пациента информация относно това как го възприемат другите участници в групата, как те реагират на неговото поведение, как го разбират и интерпретират, как неговото поведение въздейства на другите. О. В. дава възможност на участника в групата да разбере и оцени своята роля в типичните за него междуличностни ситуации и конфликти и благодарение на това – да разбере по-добре своите проблеми. Феноменът на О. В. се проявява в онези ситуации, когато субектът на възприятие има възможност да получи от партньора си по общуване информация за това как той бива възприет. В качеството на О. В. встъпва всяка информация, която човек получава от реципиента на неговото поведение.  О. В. може да бъде пряка или косвена, незабавна или отсрочена, апаратурна (фотография, магнито- и видеозапис и пр.) или личностна (вербална и невербална, оценъчна или несъдържаща оценка, емоционално наситена и емоционално неутрална, описателна и съдържаща интерпретация (интерпретация), ролева и идентификационна и пр.). О. В. е психотерапията спомага за реализиране на водещия механизъм на нейното лечебно действие 0 – конфронтацията (конфронтация), като същевременно източникът на информацията се различава от интерпретацията. Интерпретацията може да бъде неадекватна, неточна, изопачена под влиянието на собствените проекции на интепретатора. О. В. е „правила” вече сама по себе си: тя се явява информация относно това как реагират на поведението на пациента други участници психотерапевтичния процес. Въпросът относно това може ли О. В. да съдържа елементи на интерпретация не получава еднозначен отговор. О. В. съществува и в рамките на индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия), макар че там нейното съдържание е много ограничено. В груповата психотерапия О. В. е по-многоплановеа, доколкото се осъществява между всеки от членовете на групата и от групата като цяло. Психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа) не просто предоставя на пациента О. В. – информация за това как той се възприема от друг човек, но и диференцирана О. В., О. В. от всички участници в групата, които могат различно да възприемат и разбират неговото поведение и да реагират на него. Така пациентът вижда самия себе си отразен в различни огледала, които показват различни страни на неговата личност. Диференцираната О. В. не само дава разнопланова информация, която подпомага себеразбирането, но и помага на пациента да се научи да различава собственото си поведение. Реакцията на самия пациент на информацията, съдържаща се в О. В. също представлява интерес както за другите участници в групата (явява се обратна връзка от втори ред, т.е. обратна връзка за обратната връзка), така и за самия пациент, доколкото му позволява да види значимите аспекти на собствената му личност и своите собствени реакции на несъгласуваността между неговия Аз-образ и възприятията на другите. Преработката и интеграцията на съдържанието на О. В. в процеса на групова психотерапия осигурява коригирането на неадекватните личностни образувания и спомага за формирането на по-цялостни и адекватни Аз-образ, представи за себе си и себеразбиране като цяло. Кратохвил (Кратохвил, Kratochvil S., 1978) разграничава 4 области на самосъзнанието или на Аз-образа: открита (онова, което знае за себе си самият човек и което знаят за него другите), неизвестна (онова, което нито самият човек, нито другите знаят за него), сляпа (онова, което човек не знае за себе си, но другите знаят за него). О. В. носи информация, която позволява на пациента да намали сляпата област на самопознанието. За да се създаде в психотерапевтичната група ефективна система за О. В. е необходима определена атмосфера, която се характеризира преди всичко с взаимно приемане, с чувство за психична безопасност, с доброжелателност и взаимен интерес, а също така с наличие на мотивация за участие в работата на психотерапевтичните групи и явлението „размразяване” («размораживание»), при което участниците в групата са готови и могат да се откажат от техните привични, установени способи за възприятие и взаимодействие, когато разкрият тяхната недостатъчност и несъвършенство. О. В. в групата е по-ефективна, ако не е отсрочена, т.е. ако се предоставя на пациента непосредствено в момента на наблюдаване на неговото поведение, а нс след време, когато ситуацията престава да бъде актуална и значима или когато вече са се задействали психичните защитни механизми. Ефективната О. В., по мнение на редица автори, се явява в голяма степен описателна или съдържа по-скоро емоционални реакции на поведението на участниците в групата, отколкото интерпретации, оценки и критика. По-ефективна би била също така диференцираната О. В., т.е. О. В. постъпваща към пациента от няколко участници в групата, доколкото тя му се представя като по-достоверна и може да окаже по-голямо влияние върху него. Понякога в тренинговите групи (тренинговые группы) се формират определени правила за предоставяне и приемане на О. В.  (например „Говори за своите чувства, но не оценявай”, „Слушай внимателно, но не се опитвай да отговориш на всеки” и др.). И макар в психотерапевтичните групи такива правила да не се формулират изрично, психотерапевтът се стреми да развие в групата най-ефективните форми на О. В. в рамките на една или друга теоретична ориентация (см. Механизмы лечебного действия групповой психотерапии).

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s