365 дни на психотерапията: 227 – Месмер

МЕСМЕР Франц (Mesmer F. А., 1734-1815). Роден е в Австрия. През 1766 г. той е удостоен със степен доктор по медицина от Виенския университет за дисертацията си „За влиянието на звездите и планетите като лечебни сили” («О влиянии звезд и планет как лечебных сил»). Още преди М. са разработени теориите за планетарния магнитен флуид (Парацелс, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 227 – Месмер

365 дни на психотерапията: 226 – Котерапевт

Психотерапевт, който непосредствено и целенасочено си сътрудничи със свой колега (колеги) в организирането на конкретен психотерапевтичен процес. Институтът на котерапевтите (cotherapy, teamwork, multiple psychotherapy) е най-характерен за семейната и груповата психотерапия (групповая психотерапия), в редица школи се разглежда като необходимо условие за тяхното провеждане. Изграждането на института на котерапевта се свързва с имената на Хълс … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 226 – Котерапевт

365 дни на психотерапията: 225 – Биполярна терапия

Ситуацията на терапия, от една страна, и ситуацията на реалността в медицинското учреждение, в което болният се намира за лечение, са принудително разединени и невинаги са съгласувани. В процеса на психотерапия се осъществява конфронтация (конфронтация) на пациента с неговите представи, фантазии и стремежи, които се подлагат на анализ; намирайки се в клиниката, той е длъжен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 225 – Биполярна терапия

365 дни на психотерапията: 224 – Бек

Аарън (Бек Аарон, Beck А. Т., род. през 1921 г.). Основател на когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия), една от най-влиятелните и емпирично валидизирана форми на психотерапия към днешна дата. Б. внася съществен принос в съвременната психиатрия и психология, доколкото предложената от него психотерапия се оказва ефективна в лечението на депресията и тревожността. Всъщност неговият модел се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 224 – Бек

365 дни на психотерапията: 223 – Автохипноза

Хипнотично състояние, предизвикано от субекта по негова собствена инициатива. По мнение на Шерток (Шертока, Chertok L., 1972), А. може да се използва за засилване на ефекта от симптоматичното лечение, осъществявано преди всичко с помощта на хетерохипноза (гетерогипноз) (хипнотизиране от лекаря). Обучението в А. може да се провежда по два начина: под хипноза (гипноз) (в присъствието … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 223 – Автохипноза

365 дни на психотерапията: 222 – Активно обсъждане и психотерапевтично огледало на Либих

Прийоми, използвани в процеса на групова психотерапия на болни (Либих С. С., 1974), които позволяват по заобиколен начин на пациента да достигне до осъзнаване (осознание) на връзката между невротичната му симптоматика и собствените му проблеми, да разбере значението на своите неконструктивни начини на поведение за възникването на тези проблеми и за тяхното поддържане. Осъзнаването обикновено … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 222 – Активно обсъждане и психотерапевтично огледало на Либих

365 дни на психотерапията: 221 – Анозогнозия при болни от наркомании

Недостатъчната изученост на проблема за анозогнозията у наркологично болни е обусловена от нейната сложност и терминологична неяснота, доколкото като нейни синоними се използват изрази като: анозогнозия, некритичност, вътрешна картина на болестта, самооценка и идентификация. Същевременно преодоляването на анозогнозията у наркологично болните се явява една от най-важните задачи на психотерапията. Феноментъ, криещ се зад гореизброените термини, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 221 – Анозогнозия при болни от наркомании

365 дни на психотерапията: 220 – Предгрупова техника на Лонерган

Концепията на Лонерган (Лонерган, Lonergan E. С.) представлява сама по себе си не толкова същински методически прийом, колкото представяне на нейния опит в груповата психотерапия (групповая психотерапия) с болни с група соматична патология, за които е характерно затварянето в себе си, засилената фиксация върху собствените им преживявания. Работата с такива болни има редица свойства, които … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 220 – Предгрупова техника на Лонерган

365 дни на психотерапията: 219 – Принципът „тук и сега“ в психотерапията

Един от принципите на психотерапията, който обозначава концентрирането на пациента или на групата върху процеси, протичащи в даден конкретен момент и на дадено конкретно място, фокус върху актуалните взаимоотношения, взаимодействия и преживявания. Редица психотерапевтични школи постулират този принцип в качеството му на водещ (гещалт-терапия/гештальт-терапия, групи за срещи/группы встреч и пр.), други го свързват с миналия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 219 – Принципът „тук и сега“ в психотерапията

365 дни на психотерапията: 218 – Проблемно-ориентирана психотерапия на Блазер, Хайм, Рингер и Томен

Проблемно-ориентираната психотерапия, разработена в началото на 80-те години от швейцарските психотерапевти от Бернския университет Блазер, Хайм, Рингер, Томен (Blaser A., Heim E., Ringer Ch., Thommen M.), представлява сама по себе си индивидуален краткосрочен интегративен метод на психотерапия, който включва елементи от психоанализата (психоанализ), когнитивно-поведенческата психотерапия (когнитивно-поведенческая психотерапия), гещалт-терапията (гештальт-терапия) и телесно-ориентираната психотерапия (телесно-ориентированная психотерапия). Този … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 218 – Проблемно-ориентирана психотерапия на Блазер, Хайм, Рингер и Томен