365 дни на психотерапията: 217 – Психотерапевтичен кабинет

П. К. се явява основно структурно подразделение на психотерапевтичната служба, тя е форма на организация на психотерапевтичната помощ.

В условията на етапната (степенувана) психотерапевтична помощ за болните с погранични нервно-психични разстройства, П. К. се организира на базата на лечебно-профилактичните учреждения, изпълняващи функции на различни етапи от оказването на психотерапевтичната помощ. П. К. се организира на основание Предписанията относно психотерапевтичния кабинет, определени в Заповедта на Министерството на здравеопазването на Русия от 30.10. 95 № 294 „За психиатричната и психотерапевтичната помощ” („О психиатрической и психотерапевтической помощи”) в състава на териториалните поликлиники, поликлиничните отделения на централните районни болници, непосредствено обслужващи не по-малко от 25 000 човека възрастно население, поликлиничните отделения на областните (окръжните, републиканските, разпределените в отделните краища на страната) болници, психоневрологичните диспансери (диспансерно отделение), в специализираните профилни центрове (отделения), водещите амбулатории с кардиологичен, гастроентерологичен, пулмонологичен, онкологичен, неврологичен профил, центровете за СПИН-патологии, стационарите с капацитет не по-малък от 200 легла.

Първично звено на психотерапевтичната служба се явява П. К. в териториалните поликлики, участковите болници, специализираните лечебно-профилактични учреждения. В задачите на П. К. в поликлиниките влизат: провеждането на консултативни мероприятия по направление от участъковите лекари и лекарите-специалисти в поликлиники, избор на пациенти за психотерапевтично лечение в условията на П. К. на пациенти с неусложнени форми на неврози, с други погранични състояния, с психични заболявания в стадий на ремисия и с психосоматични заболявания при създаването на комплексни терапевтични и рехабилитационни програми; насочване на болните за лечение в П. К. на психоневрологичните диспансери или на други специализирани учреждения. Едновременно с това П. К. осъществява внедряване на принципите на медицинската деонтология, психохигиена (психогигиена) и психопрофилактика (психопрофилактика) в работата на целия персонал на лечебно-профилактичното учреждение.

П. К. като второ звено на психотерапевтичната помощ традиционно се създават в районните, градските и областните психоневрологични диспансери. Понастоящем функцията на втория етап от психотерапевтичната помощ се осъществява от специализираните психотерапевтични кабинети на териториалните психотерапевтични центрове (психотерапевтический центр). Те имат широка специализация, оказват помощ на пациентите, насочени от териториалните поликлиники и специализираните лечебно-профилактични учреждения. В П. К. на това ниво в условията на динамично наблюдение се осъществява по-щателна диагностика и диференциална диагностика на неврозите и на други форми на граничните състояния, на инициалните форми на психичните заболявания, лечение на психичните заболявания в стадия на ремисия. Тук се прилагат практически всички необходими методи и форми на психотерапия на болните, страдащи от тежки и продължителни форми на неврози с изразени психопатологични нарушения, осъществява се поддържаща психотерапия (поддерживающая психотерапия), мероприятия по ресоциализацията и по адаптацията на болните, страдащи от други гранични състояния и психични заболявания.

Според щатните нормативи на Заповедта на Министерството на здравеопазването на Русия от 30.10.95 № 294 „За психиатричната и психотерапевтичната помощ” (О психиатрической и психотерапевтической помощи) в П. К. се предвиждат медицински длъжности (лекар-психотерапевт, медицинска сестра при разчет по една длъжност на 25 000 души възрастно население) и други (клиничен психолог, социален работник също при разчет 1 длъжност на 25 000 души възрастно население. П. К. техническата възможност за провеждане на необходимите диагностични и терапевтични мероприятия. За тази цел материално-техническото обезпечаване на П. К. предполага наличието на специално оборудвани помещения, прибори и апарати, на медицински инструментариум, на предмети за грижа за пациента, на медицински и битови мебели (Заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 30.10.95 № 294 „За психиатричната и психотерапевтичната помощ” (О психиатрической и психотерапевтической помощи). За извършване на дейността, в П. К. се отделят три помещения: кабинет за организация на приема с квадратура 14-20 кв.м., кабинет за индивидуална психотерапия и групова психотерапия с квадратура 30-40 кв.м., помещение за клиничния психолог и за социалния работник с квадратура 22-35 кв. м. Оформлението на помещенията се съобразява с особеностите на контингента болни, с психичното въздействие на елементи на дизайна, с цел да се създаде непринудена обстановка, уют и комфорт. При оформлението на кабинета се препоръчва да се използват картини, декоративни растения, средства, допълнително осветление и пр. Целесъобразно е П. К. да се разполага в отделни помещения, пространствено отделени от останалите територии на лечебно-профилактичното учреждение, в чиято база работи психотерапевтичната служба. Организацията на психотерапевтичния прием значително се облекчава от отделните вход и изход, което спомага да се обезпечи анонимността на посещенията. В обезпечението на П. К. влизат също аудиокомплекс, мултимедиен проектор със стенен екран, компютър с печатащо устройство, меки кресла с високи облегалки (15 броя), психоаналитична кушетка (кресло-функционално) и др.

Добрите условия на работа в кабинета се обезпечават от такава организация на територията, при която в П. К. има отделна приемна. Провеждането на различни мероприятия в П. К. в различни помещения позволява да се осъществи пространствено разделение на различните форми на работа, което значително увеличава тяхната ефективност. Собствената приемна позволява на пациента от първите минути на пребиваване в П. К. да се настрои за друг, в сравнение с общомедицинския, характер на отношенията между посетителите и медицинските работници. Създаването на общ контекст в началото на психотерапевтичното въздействие се подпомага от специалното оформление на приемната, в която могат да се намират книга за отзиви от пациенти, завършили лечението, квалификационни удостоверения на психотерапевтите, цитати, откъси от популярна психологическа литература и др. В кабинета за прием, в който започва общуването, се попълва първичната и друга медицинска документация, уточняват се очакванията на пациента по отношение на лечението с методите на психотерапията. Тук може да се намира работното място на средния медицински работник, който оказва помощ на лекаря в оформянето на медицинската документация. Преминаването в другото помещение за провеждане на индивидуална и групова психотерапия се подчертава от смяната на обичайния стил на медицинската лекарска приемна със стила на психотерапевтичното взаимодействие. Разделянето на помещенията в П. К. на кабинет за прием и кабинет за психотерапевтична работа става все по-актуално предвид ориентацията към съвременните, хуманистични варианти на психотерапия, които предполагат партньорски отношения между пациента и лекаря-психотерапевт. Това е особено важно в началните етапи на лечение, когато се решава въпроса за избора на модели на психотерапия, на стил на поведение на лекаря. Наличието на отделен кабинет или на зона за групови занимания отразява тенденциите в съвременната психотерапия, които предполагат съчетаване на различни методи и форми на взаимодействие, а в условията на поликлиниката способстват за интензивификация на лечебния процес. Особено важно е разделението на помещенията или обособяването на специална зона в П. К. за симптоматична психотерапия (симптоматическая психотерапия) (сугестивна, поведенческа и др.), която по силата на своята специфичност предполага усилване на терапевтичния резултат с помощта на косвено внушение чрез всевъзможни ефекти (цвето-, аудио-, видеовъздействие и др.).

Такива кабинети или зони допълнително могат да бъдат оборудвани с осветление с променливи цвят и интензивност, със стеореофонични аудиосистеми за създаване на необходимия звуков фон (специално разработени програми с класическа и „трансова” музика, звуци от природата), мултимедийни проектори за демонстрация на изображения, видеосистеми. През последното десетилетие в кабинетите по психотерапия намират приложение лазерни устройства, различни имитационни прибори за кодиране, различни въздействия на централната нервна система. Най-ярко отражение на тази тенденция се явява създаването на кабинети, оборудвани с т.н. пулт на психотерапевта — център за управление на основата на персоналните компютри.

Организацията на работа на П. К. се определя от условията на дейност на лечебно-профилактичното учреждение, в рамките на чиято база функционира първият. Най-честата форма на организация на потока на пациенти е чрез листи за самозаписване или чрез талонна система, като в някои случаи записването става по телефона. Определя се време за работа с първични пациенти и за повторни срещи. Технически документацията се води от средния медицински рбаотник. Приетите в поликлиничната мрежа на основание на Заповедта на Министерството на здравеопазването на РСФСР № 903 нормативи за прием на 2,5 човека в час в наши дни се преразглеждат, като стремежът е да се увеличи времето за прием на един човек. Препоръчителното време за индивидуален прием е 50 минути с технологична почивка 10 минути, за групова и семейна психотерапия – 1,5 часа с технологична почивка 15 минути. От деонтологично съображение и с цел да се обезпечи анонимността на посещенията, се създава и собствена картотека от лични документи (амбулаторни карти, амбулаторна история на болестта и др.).

П. К., създадени в базите на профилните лечебно-профилактични учреждения, оказват специализирана помощ – П. К. в кардиологичните диспансери например и в центровете за оказване на помощ на болните със сърдечно-съдова патология, П. К. в гастроентерологичните центрове – на болни с патологии на храносмилателния тракт, П. К. в рамките на физкултурните диспансери осъществяват психологическа подготовка на спортисти, а в П. К. в наркологичните диспансери се провежда анонимно лечение на зависимости от алкохол, тютюн и токсични вещества.

При организацията на психотерапевтичната помощ понастоящем се наблюдава тенденция към разширяване на възможностите на психотерапевтичните и медико-психологичните служби по пътя на създаване на П. К., които не са част от държавната и общинската система за здравеопазване. Организацията и методиката на работа на традиционните П. К. в санаториумите практически не се отличава от тази в общинските учреждения. Расте броят на П. К. в образователните учреждения, в промишлените предприятия и т.н. Разновидност на П. К. в промишлените предприятия са кабинетите за психична релаксация (кабинеты психологической разгрузки), работата на които в голямата си част е ориентирана към решаване на психохигиенни задачи. Наблюдава се и увеличаване на броя на П. К. на практикуващите лекари на частна практика. Още една съвременна тенденция може да се проследи в примерите за обединение на П. К. на териториалните психотерапевтични диспансери и на психотерапевтичните центрове, които възприемат функцията за координация на дейността на психотерапевтичната служба и на П. К., работещи в рамките на базите на различни лечебно-профилактични учреждения. Позитивна страна на процеса на интеграция на П. К. в центровете се явява възможността да се оказва по-квалифицирана помощ от колектив от психолози и психотерапевти, а също така специализацията на П. К. и създаването например на детски П. К., юношески П. К., П. К. за стари хора, за семейно-съпружеска психотерапия, за групова психотерапия и др. В психотерапевтичните центрове има по-добри условия за повишаване на квалификацията на работещите в тях.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s