365 дни на психотерапията: 204 – Интердисциплинарен характер на психотерапията

Психотерапията като метод, който при който се използват психични (психологически) средства за лечебно въздействие, се явява пресечна точка на редица области на знанието: медицина, психология,  социология, педагогика и др. Интердисциплинарността като понятие получава особено разпространение във връзка с научно-техническия прогрес при възникването на бързо развиващите се гранични дисциплини, което се съпровожда от диференцирането на областите на науката, опиращи се на различни традиционни дисциплини (на техните начини за подход към проблема и на методите им), например социалната антропология, молекулярната биология и др. Спецификата на психотерапевтичните методи се заключава в това, че неин обект и едновременно инструмент е едно от най-сложните явления на материалния свят — човешката психика. Във връзка със сложността на обекта на психотерапията, възниква необходимостта от това тя да приеме постиженията, методите и способите на работа на други области на науката.

Независимо от очевидния И. Х. Н. П., тя, разбира се, си остава лечебна медицинска специалност, и отчитането и разработването на нейните клинични основни и днес запазва своето първостепенно значение (Карвасарский Б. Д., 1985). Като лечебен метод психотерапията също, в по-голяма или по-малка степен, е свързана с всички други клинични дисциплини. Съвременното разбиране на болестта като биопсихосоциално явление води до признаването на наличието на психотерапевтични задачи практически във всички клинични дисциплини.

И. Х. Н. П. се определя от клиничните предпоставки за широкото иу ефективно прилагане на психотерапията. На първо място, такава предпоставка е директното използване на нейното лечебно действие при голям кръг заболявания, в етиопатогенезата на които психичният фактор играе решаваща (неврози) или много съществена роля (други гранични състояния, психосоматични разстройства). На второ място, подобна предпоставка е нейното лечебно-профилактично значение с отчитане на психосоциалните реакции на болния спрямо соматичната болест и техните последици; влиянието на специфични соматични разстройства върху психичното функциониране на индивида, върху неговото поведение. Прилагането на психотерапията при соматични заболявания предполага познания за съответните вътрешни болести, за отношенията между психично и соматично.

И. Х. Н. П,. се проявява също така в лечебно-рехабилитационния процес при широк кръг заболявания, особено при хроничното им протичане (Кабанов М. М., 1978; Seidel K., Szewczyk H., 1976). В хода на рехабилитацията с всеки един етап нараства необходимостта от все по-интензивно включване на болния в социалния живот (първоначално в терапевтична, а след това и в извънтерапевтична среда), поради което психотерапевтичните мероприятия придобиват важна роля. Полето на действие на психотерапията е достатъчно широко и след съответната модификация, психотерапевтичните методи могат да бъдат използвани също така и за решаване на психохигиенни, психопрофилактични и други задачи (например в социално-психологическия тренинг/социально-психологический тренинг с хора с комуникативни проблеми; като при това едновременно със специфичните задачи, се решават и такива, свързани със запазването и укрепването на здравето),

Психотерапията е тясно свързана с общата и с медицинската психология, със социологията, със социалната психология. В психотерапевтичната работа с групи пациенти особено значение имат феномените и закономерностите на социалното взаимодействие, комуникация, групова динамика/групова динамика. Това обуславя и тясното сътрудничество в лечебната практика на лекаря-психотерапевт и на психолога. На свой ред, психотерапията спомага за развитието на социалните науки, благодарение на изследванията, опиращи се на специфичния научен подход. В психотерапията се включват все повече специални конкретни прийоми, което разширява връзките ù с изкуството, музиката, лингвистиката и с други области на знанието, отчита се значението на техните постижения за психотерапевтичния процес.

И. Х. Н. П. също така се отразява и в организирането на психотерапевтичните служби и на образованието в областта на психотерапията. Разширява се мрежата от психотерапевтични кабинети (психотерапевтические кабинеты) в поликлиниките и стаицонарите, психотерапията се включва в териториалните програми за задължително медицинско обслужване, увеличава се броят на кабинетите за психологическа корекция (психологическая коррекция) в промишлените предприятия, на службите за психологическо консултиране (психологическое консультирование). Интегрирането на психотерапията в медицината се осъществява и чрез семейните лекари, с помощта на лекарите от различни специалности – невролози, кардиолози, онколози и др.

Новите изисквания към психотерапията, по-ясното определяне на нейното място среди други медицински дисциплини, разработването на критерии за нейната ефективност и за професионализма в практикуването ù, предполагат създаване на комплекс от приемствени и взаимосвързани програми, които позволяват да се осъществи една по-качествена подготовка на психотерапевтите и на други специалисти, които използват в своята работа психотерапия.

Хидаш ((Хидаш (Hidas G., 1976)) разбира проблема за И. Х. Н. П. като етап от развитието на психотерапията и отбелязва, че научните направления, които вече са достигнали до фазата на интердисциплинарността, стават самостоятелни, напълно независими от дисципл;ините, от които те са се развили.

Разглеждайки перспективите в развитието на психотерапията, можем да приеме, че включването на елементи от психотерапията в цялата медицинска дейност – в диагностичната, терапевтичната, рехабилитационната, профилактичната такава – би спомогнално за по-пълната реализация на И. Х. Н. П.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s