365 дни на психотерапията: 205 – Каузална психотерапия

КАУЗАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (лат. causa — причина). Метод за психотерапия, основан на принципите за анализ на причинността в социалната сфера и на устойчивите представи за конкретните причинни връзки (каузална схема). Каузалната схема се разкрива от 3 принципа: 1) принципът на обезценяване, или възприемането на ролята на дадена причина в обусловаването на дадено събитие като маловажно вследствие … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 205 – Каузална психотерапия

365 дни на психотерапията: 204 – Интердисциплинарен характер на психотерапията

Психотерапията като метод, който при който се използват психични (психологически) средства за лечебно въздействие, се явява пресечна точка на редица области на знанието: медицина, психология,  социология, педагогика и др. Интердисциплинарността като понятие получава особено разпространение във връзка с научно-техническия прогрес при възникването на бързо развиващите се гранични дисциплини, което се съпровожда от диференцирането на областите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 204 – Интердисциплинарен характер на психотерапията

365 дни на психотерапията: 203 – Интензивна психотерапия

Характеризира се с 1) спешен характер на оказаната помощ, като помощта е свързана с наличието на жизнено важни за пациента проблеми, които изискват активната намеса на психотерапевта в ситуацията и оказването на емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка) на пациента (суицидно поведение, фобии и др.); 2) разкриване на вътреличностни конфликти и коригиране на неадаптивните когнитивни нагласи, които … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 203 – Интензивна психотерапия

365 дни на психотерапията: 202 – Интегративна психотерапия

През последното десетилетие нараства интересът на изследователите и на практиците към проблемите и възможностите за развитие на И. П. (Beitman В. D., Goldfried M. R., Norcross J. С., 1989). За значимостта на интегративното движение в психотерапията свидетелства и издаването на международното „Списание за интегративна и еклектична психотерапия” («Журнала интегративной и эклектической психотерапии»). За разлика от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 202 – Интегративна психотерапия

365 дни на психотерапията: 201 – Инсайт

ИНСАЙТ. Понятието И. (англ. insight — достижение, озарение) отразява психичния феномен на внезапното, ново и неосновано на миналия опит разбиране, достигането на съществените отношения и структури на ситуацията като цяло, посредством което се осъществява осмислено решаване на даден проблем. То  е въведено от гещалт-психологията (Кьолер, Кёлер, Kohler W.) и се противопоставя на бихевиористкото понятие „проби … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 201 – Инсайт

365 дни на психотерапията: 200 – Индивидуална психология

Създадена от Алфред Адлер (Альфред Адлер, Adler А.), И. П. се явява голяма крачка напред в разбирането на човека, на неповторимостта на неговия уникален житейски път. Именно И. П. предвижда много положения на хуманистичната психология, на екзистенциализма, гещалт-терапията (гештальт-терапия) и др. И. П. включва в себе си понятия като: житейски цели (жизненные цели), стил на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 200 – Индивидуална психология

Уебинар на м. септември – „Защо грижливото и отговорно родителство не гарантира добри резултати?“

В месечния уебинар с провокативно заглавие "Защо грижливото и отговорно родителство не гарантира добри резултати" говорим за важността на влиянието на различни фактори: - вътрепсихични (генетични и индивидуални) и - социални върху онтогенетичното (индивидуално) психично развитие на детето. Без да омаловажаваме най-важната роля в ранното детско развитие - тази на родителите и особено на майката, … Прочетете повече Уебинар на м. септември – „Защо грижливото и отговорно родителство не гарантира добри резултати?“

365 дни на психотерапията: 199 – Имагогика

ИМАГОГИКА (лат. imago — образ, вид). Предложена е от създателя на онтопсихологията (онтопсихология) Менегети (Менегетти (Meneghetti Т). Представлява като цяло метод на психотерапия, ориентиран към онтопсихологията. Той позволява да се очертаят зоните на психична проблематика, недостъпни за съзнанието. В същността си методът представлява привеждане в движение на образи от безсъзнателното на пациента и извеждането им … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 199 – Имагогика

365 дни на психотерапията: 198 – Значение на позитивния образ на човека в епохата на транскултурната психотерапия

В основата на съвременната световна криза — както в индивидуалния, така и в обществения живот […], безусловно лежат различни причини и с тяхното изследване отдавна се занимават специалисти от най-различни дисциплини. От психотерапевтична гледна точка, този въпрос за разглеждането на човека придобива особено значение и, изхождайки от неговото влияние върху междуличностните отношения, дори може да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 198 – Значение на позитивния образ на човека в епохата на транскултурната психотерапия

365 дни на психотерапията: 197 – Директивно и недирективно поведение на психотерапевта

Поведението на психотерапевта в неговите взаимоотношения с пациента може да се проявява доинамично или устойчиво в хода на лечението под формата на директивно и недирективно ролево поведение. Във всеки един конкретен момент от лечебния процес, лекарят трябва да отчита, от една страна, своите стратегически задачи, а от друга – изменящите се потребности, очаквания и нагласи … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 197 – Директивно и недирективно поведение на психотерапевта