365 дни на психотерапията: 158 – Супервизия

Един от методите за подготовка и за повишаване на квалификацията в областта на психотерапията: форма на консултиране на психотерапевта в хода на неговата работа от по-опитен, специално подготвен колега, която позволява на психотерапевта (супервизирания) систематично да види, осъзнае, разбере и анализира своите професионални действия и професионалното си поведение. С. е насочена към психотерапевтчния процес и има за своя цел развиване на знания, навици и умения, които спомагат за усъвършенстването на професионалната дейност на психотерапевта. В процеса на С. психотерапевтът получава възможност да рефлексира и интегрира своите лични способи за реагиране, своите обективни знания, субективен опит и конкретни психотерапевтични ситуации с цел усъвършенстване на неговата психотерапевтична работа. В хода на С. псиохотерапевтът може да осъзнае как работи, намирайки се в дадената психотерапевтична ситуация и явявайки се при това конкретен човек със своите собствени начини за поведение и непосредствен субективен опит, а също така с определени професионални знания, навици, умения и опит.

С. се осъществява от супервизор (супервизор) – специално подготвен психотерапевт, който наблюдава как протича психотерапевтичното занимание, а след това обсъжда със супервизирания определени аспекти на психотерапевтичния процес. Супервизорът може да присъства на заниманията, но обикновено той се разполага зад специален екран или използва за анализ и последващо обсъждане подробен запис на психотерапевтичното занятие […], a също така и аудио- и видеозаписи.

С. не се явява учебен процес в истинския смисъл на думата или форма на организиране на обучения и тренинги (тренинг), при които опитният психотерапевт встъпва в ролята на посредник при обучението в различни методи и прийоми. Такава насоченост на С. не съответства на нейните принципни цели и може да възникне едва тогава, когато супервизираният явно е недостатъчно добре подготвен както теоретично, така и практически. В този случай С. може да се превърне по същество в семинарно занимание. В процеса на С. взаимоотношенията между супервизора и супервизирания имат различен характер от този в обучение на по-неопитния от по-опитния колега: в последния случай преките директивни указания и намеса играят по-съществена роля, отколкото в С.

С. също така не решава задачите по отношение на психотерапията на самия обучаващ се психотерапевт. Много автори допускат, че личностните проблеми на супервизирания, които се отнасят до неговия личен живот, не се явват сфера на С. или са такива, доколкото влияят непосредствено на неговата професионална дейност. Преработването на тези проблеми в хода на С. е допустимо единствено в случай, че те са тясно преплетени с професионалната дейност на супервизирания. С. се отличава по своя подход от балинтовските групи, при които основното внимание е съсредоточено върху взаимоотношенията „лекар – пациент”. С. не е способ за контрол на професионалната дейност на психотерапевта, а представлява сама по себе си обучение посредством консултиране. Материалите по проблемите за себепознанието и себевъзприятието (т.е. отнасящи се до личностните особености и способите за поведение и реагиране и тяхното влияние върху професионалната дейност, отношението към себе си в професионалната дейност); 2) георетичните знания и професионалните действия (осъзнаването/осознание) на това какви теоретични, практически и личностни нагласи и особености определят позицията на психотерапевта в неговата професионална дейност, защо се използват или не се използват едни или други теоретични и методически подходи); процесът на самостоятелно развитие на теоретичните зснания и практическите прийоми; 3) взаимоотношенията с другите хора (преди всичко с участниците в  С.); 4) формалните и организационните въпроси на психотерапевтичната практика (мястото на психотерапията в терапевтичната система, взаимоотношенията с колегите и с висшестоящите лица); 5) отношенията с пациента (проблемите за обособяването, изолацията, зависимостта, преноса (перенос), редица други характерни за супервизирания аспекти на неговата професионална дейност).

С. може да се осъществява в индивидуална и групова форма. Индивидуалната С. предполага работа с един супервизиран. Важно условие в индивидуалната С. се явява високата степен на идентификация и непосредствената включеност на супервизора в работата на супервизирания. Тук съществува опасност обаче да възникне зависимост на супервизирания от супервизора, което предявява ошределени изисквания към последния по отношение следването на конретни задачи на С. като форми на консултиране за целите на обучението и на нещо особено нужно да се вземе предвид, а именно – при обсъждането на по-лични, дълбинни проблеми на супервизирания. Груповата С. предполага работа на един супервизор едновременно с няколко супервизирани (обикновено 4-7 човека). Преимуществото на тази форма е в това, че в групата е представен опит в психотерапевтичната практика с по-широк обхат, налична е обратна връзка (обратная связь), а това спомага за развитието на действена професионална идентичност. Положително влияние върху груповата форма на С. оказват съвместимостта на личните и на професионалните проблеми на участниците в нея с актуалната групова ситуация и груповата динамика (групповая динамика). Вариант на груповата С. е работата в т.н. неструктурирани групи, при които супервизираните последователно влизат в ролята на супервизор. Подобни взаимни консултации в кръга от колеги предполагат достатъчен опит в практическата работа и висока степен на самоконтрол (самоконтроль) на участниците в нея.

С. се използва в процеса на подготовка и на повишаване на квалификацията на индивидуалните, груповите и семейните психотерапевти в различни психотерапевтични направления и школи.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s