365 дни на психотерапията: 135 – Психотерапия на сексуалната дисхармония в съпружеската двойка

Едно от направленията на на съпружеското психологическо консултиране (психологического консультирования) и психологическа корекция (психологическая коррекция) с цел остраняването на нарушенията във взаимоотношенията между съпрузите в сексуалната сфера. В съвременната литература се срещат 2 близки разбирания на сексуалната дисхармония: 1) под сексуална (съпружеско-сексуална) (супружеско-сексулаьная) дисхармония (дисгамия) се разбира първичното несъответствие във взаиммодействието по един или няколко … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 135 – Психотерапия на сексуалната дисхармония в съпружеската двойка

365 дни на психотерапията: 134 – Психотерапия на детски аутизъм с участието на деца-котерапевти

От клинична гледна точка, ранният детски аутизъм, аутистичният синдром, синдромът на Канер (синдром Каннер, лат. autismus infantum) е едно от най-тежките нарушения на развитие. Поведение на децата с ранен детски аутизъм се отличава с безразличие или защитна реакция по отношение на «нормалните” предложения за контакт, за общуване, с напрегнато-страхливо придържане към определени всекидневни порядки и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 134 – Психотерапия на детски аутизъм с участието на деца-котерапевти

365 дни на психотерапията: 133 – Психотерапия при хронични заболявания

За разлика от случаите на остра патология, при която успешното лечение води до пълно възстановяване на предшестващото болестта състояние на здраве, хроничните заболявания се характеризират с протичащи дълго патологични процеси без ясно очертани граници. Пациентът никога не става отново напълно здрав, той постоянно, т.е. хронично е болен. Необходимо е той да е готов за по-нататъшното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 133 – Психотерапия при хронични заболявания

365 дни на психотерапията: 132 – Метод на интегративната психологическа терапия при шизофрения

Методът Интегрирана психологическа терапия ((Integrated Psychological Therapy (IPT)) е разработен от група учени в психиатричната болница в Берн (Швейцатия) в началото на 90-те години на XX век. Най-голям принос в неговото създаване имат Бренер (Бреннер, Brenner Н.), Родер (Родер, Roder V.), Ходел (Ходель, Hodel В.), Бекер ((Бёкер (Boker W.)). Основната цел на метода е да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 132 – Метод на интегративната психологическа терапия при шизофрения

365 дни на психотерапията: 131 – Метод на кристализацията на проблема по Макаров

По данни на В. В. Макаров (В. В. Макаров, 1993), при повече от половината пациенти първоначално заявеният проблем се транформира в хода на психотерапията. Освен това, пациентът често изразява своето разочарование по отношение на това, че проблемът, разрешен в процеса на психотерапевтична работа, вече не се явява важен за него, докато истински важният проблем е … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 131 – Метод на кристализацията на проблема по Макаров

365 дни на психотерапията: 130 – Метод на мини-интервенциите при злоупотреба с психоактивни вещества

Първите свидетелства за ефективността на леките психотерапевтични намеси (наречени мини-интервенции) са зафиксирани през 70-те години на XX век в Англия. Сравнява се ефективността на „съвета” (Совет) и на „лечението” („Лечение”) за сдържане от неумерена употреба на алкохол. Оказва се, че катамнестичните данни, събрани след година в две експериментални групи, състоящи се от 100 мъже-алкохолици, не … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 130 – Метод на мини-интервенциите при злоупотреба с психоактивни вещества

365 дни на психотерапията: 129 – Метод на темите на ядрените конфликти на Люборски

Оригиналният вариант на краткосрочната фокална психодинамично-ориентирана психотерапия (краткосрочная фокальная психодинамически ориентированная психотерапия, ССRТ — The core conflictual relationship theme method) е разработен от американския психолог Люборски (Люборски, Luborsky L.) в нзчалото на 90-те години на XX век. Фокус на психотерапевтичната намеса (психотерапевтическое вмешательство) се явяват емоционално значимите отношения на болния в неговото референтно обкръжение. В … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 129 – Метод на темите на ядрените конфликти на Люборски

365 дни на психотерапията: 128 – Методика на предизвикания гняв

Отнася се към поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). Използва гнева като реципрочен инхибитор на страха и се основава на предположението, че гневът и страхът са емоции, които не могат да съществуват едновременно, доколкото те активират различни физиологични структури. В хода на усвояването на реакциите, свързани с гнева и агресията, се разширява диапазонът на ролевото поведение на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 128 – Методика на предизвикания гняв

365 дни на психотерапията: 126 – Психопантомима

Метод, основан на невербалната активност на пациентите. П. предполага себеизразяване на пациентите и тяхното взаимодействие с другите без използване на думи, а чрез движения, жестове, мимика, докосвания. Съчетаването на движения, жестове, мимики и осезнание предоставя по-широки възможности за изразяване и за предаване на собствените усещания и намерения без думи. Пантомимичните техники помагат на пациента да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 126 – Психопантомима

365 дни на психотерапията: 125 – Психологическо консултиране

Оказване на професионална помощ на пациента в търсенето на решение на проблемна ситуация. Професионално консултиране могат да провеждат психолози, социални работници, педагози или лекари, преминали специална подготовка. В качеството на пациенти могат да встъпват здрави или болни хора, заявяващи проблеми, свързани с екзистенциални кризи, междуличностни конфликти, семейни затруднения или с професионалния избор. Във всички случаи … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 125 – Психологическо консултиране