365 дни на психотерапията: 135 – Психотерапия на сексуалната дисхармония в съпружеската двойка

Едно от направленията на на съпружеското психологическо консултиране (психологического консультирования) и психологическа корекция (психологическая коррекция) с цел остраняването на нарушенията във взаимоотношенията между съпрузите в сексуалната сфера. В съвременната литература се срещат 2 близки разбирания на сексуалната дисхармония: 1) под сексуална (съпружеско-сексуална) (супружеско-сексулаьная) дисхармония (дисгамия) се разбира първичното несъответствие във взаиммодействието по един или няколко … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 135 – Психотерапия на сексуалната дисхармония в съпружеската двойка