365 дни на психотерапията: 104 – Хуманистично (екзистенциално-хуманистично, опитно) направление в психотерапията

Едно от трите основни направления на съвременната психотерапия, към които се причисляват също динамичното и поведенческото (Parloff M. В., 1975; Karasu Т. В., 1977). Това направление е в най-малка степен еднородно. Към него се отнасят екзистенциалната психотерапия (экзистенциальная психотерапия), дизайн-анализът (дазайнанализ), логотерапията (логотерапия), клиент-центрираната психотерапия (клиент-центрированная психотерапия), гещалт-терапията (гештальт-терапия), психоимажинативната терапия на Шор (психоимажинативная терапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 104 – Хуманистично (екзистенциално-хуманистично, опитно) направление в психотерапията