365 дни на психотерапията: 113 – Семейни митове

Термин, предложен от Ферейра (Ferreira A. J., 1966), който обозначава определени защитни механизми, използвани за поддържането на единството в дисфункционалните семейства. Синоними на С. М. се явяват понятията „вярвания” (верования), „убеждения” (убеждения), „семейно кредо” (семейное кредо), „ролеви очаквания” (ролевые экспектации), „съгласувана защита” (согласовнная защита), „образ на семейството или образ ‘Ние’” (образ семьи, или образ „Мы”), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 113 – Семейни митове

365 дни на психотерапията: 112 – Семейно консултиране

С. К. се явява разновидност на семейната психотерапия, като то има отличителни признаци, граници и обем на интервенцията. С. К. се развива паралелно със семейната психотерапия и те взаимно се обогатяват. С. К. си оставя за цел съвместното с консултанта изучаване на заявката (проблема) от члена (членовете) на семейството, за да се постигнат изменения в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 112 – Семейно консултиране

365 дни на психотерапията: 111 – Секторна терапия по Дойч

Основният принцип, предложен от Дойч (Дойч,  (Deutsch F., 1949) и заложен в модел на психотерапия с ограничени цели, се явява работата върху неосъзнатите фактори, влияещи върху аспекти на реалността, а не върху самата ситуация. Психотерапията се фокусира върху ограничени аспекти на всеки един проблем с цел да се постигне адаптацията на пациента в онези сфери … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 111 – Секторна терапия по Дойч

365 дни на психотерапията: 110 – Неопсихоанализа

Изучаването на историята на психоанализата (психоанализ), приближаваща се до края на първия век от своето съществуване, показва, че това не е статична и монолитна теория, а динамична такава: характеризирана от една постоянно изменяща и разширяваща се система от възгледи за човешката психика. И макар определени основополагащи елементи да остават под формата на траен фундамент, изменящите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 110 – Неопсихоанализа

365 дни на психотерапията: 109 – Негативни ефекти на психотерапията

Независимо от широкото разпространение на психотерапията, повечето автори смятат, че нейните основни методи нямат противопоказания и са безопасни. По правило, може да става дума единствено за относителни противопоказания и за негативни последици от неквалифицираното прилагане на някои методи, в частност на хипнозата (вж Отрицателни последици (усложнения) на хипнотерапията// Отрицательные последствия (осложнения) гипнотерапии). Заедно с това, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 109 – Негативни ефекти на психотерапията

365 дни на психотерапията: 108 – Научни основи на психотерапията

Историята на психотерапията може да бъде проследена назад, в далечното минало. Още Хипократ представя типологията на темперамента и смята словото за едно от лечебните средства. Същинските научни обосновки, които позволяват психотерапията да бъде разглеждана в качеството ù на научна дисциплина, се натрупват едва през нашия век. Особено бурна еволюция в психотерапията се отбелязва през последното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 108 – Научни основи на психотерапията

365 дни на психотерапията: 107 – Динамична психиатрия по Амън

Амън ((Аммон (Ammon G.)) е известен психиатър и психотерапевт, основател на Берлинската школа по динамична психиатрия (Берлинская школа динамической психиатрии). Първоначално се обучава у последователите на Фройд (Фрейд, Freud S.) в Берлинския психоаналитичен институт (Берлинский психоаналитический институт), от  1956 до 1965 г. — у Меннингер (Menninger, Menninger K.A.) в САЩ. Заема също така поста президент … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 107 – Динамична психиатрия по Амън

365 дни на психотерапията: 106 – Детска психотерапия

Събирателно понятие, което включва различни психотерапевтични подходи и методи, прилагани за лечение на деца и юноши с психични, гранични и психосоматични заболявания и насочени въздействие на детето и на неговото обкръжение. Д. П. обикновено започва с установяване на доверителни отношения между психотерапевта и детето, а в случай на необходимост – с отстраняване на острата симптоматика. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 106 – Детска психотерапия

365 дни на психотерапията: 105 – Двигателна терапия по Колер

Д. Т. П. К. е една от формите на психотерапия, основана на признаването на взаимовръзката между тялото и мозъка. Телесните разстройства (на осанката, дишането и др.) се разглеждат като резултат от нарушенията в психиката и в баланса на целия организъм. Психичните защитни механизми също имат телесни прояви, като например мускулни блокажи и напрежение. Доколкото психичното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 105 – Двигателна терапия по Колер

365 дни на психотерапията: 104 – Хуманистично (екзистенциално-хуманистично, опитно) направление в психотерапията

Едно от трите основни направления на съвременната психотерапия, към които се причисляват също динамичното и поведенческото (Parloff M. В., 1975; Karasu Т. В., 1977). Това направление е в най-малка степен еднородно. Към него се отнасят екзистенциалната психотерапия (экзистенциальная психотерапия), дизайн-анализът (дазайнанализ), логотерапията (логотерапия), клиент-центрираната психотерапия (клиент-центрированная психотерапия), гещалт-терапията (гештальт-терапия), психоимажинативната терапия на Шор (психоимажинативная терапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 104 – Хуманистично (екзистенциално-хуманистично, опитно) направление в психотерапията