365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 22 – Арт-терапия

Изучаването на арт-терапията започва през 20-те години на XX век с фундаменталния труд на Принцхорн (Prinzhorn H., 1922). В Русия през 1926 г. излиза първата монография, посветена на А. – книгата на П. И. Карпов „Творчеството на душевноболните и неговото влияние върху развитието на науката и техниката” (Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 22 – Арт-терапия

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 21 – Аудио-визуални средства в психотерапията

Аудио-визуалните технически системи обезпечават записа или възпроизвеждането едновременно на звукови и зрителни образи. С тяхна помощ визуалните съобщения в контекста на музикален или на речеви съпровод се представят на екран (проекционен или електронен). В качеството им на аудио-визуални технически средства се разглеждат съвременните кино-, теле- и видеосистеми. Видеотехниката, в сравнение с други аудиовизуални средства, притежава … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 21 – Аудио-визуални средства в психотерапията

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 20 – Автентичност

Терминът произлиза от гръцкото authentikys — истински. Автентичноста е понятие, разработено в хуманистичната психология и психотерапия и отразяващо една от най-важните интегративни характеристики на личността. Според Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.), който активно използва този термин, А. е способността на човека в обшуването да се отказва от различни социални роли (на психотерапевт, на професионалист, педагог, … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 20 – Автентичност

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 19 – Асертивен тренинг

Непосредствената цел на А. Т. е тренирането на уверено поведение, което спомага за формирането на увереност в самия себе си (асертивност). Под увереност в себе си се разбира способност на индивида да определя и да реализира в живота собствените си цели, потребности, желания, претенции, интереси, чувства и т.н. по отношение на неговото обкръжение. Понятието „увереност” … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 19 – Асертивен тренинг

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 18 – Аргументативен дискурс в психотерапията

Понятие, използвано в описателната лингвистика и нормативната логика, което се опира на прагмалингвистичната теория на Остин (Остин, Austin J. L, 1962) и Сърл (Серл, Searle J. R., 1968). Аргументативният дискурс в риторичен и диалектичен аспект е свързан с проблемите на убеждаването (убеждение). Аргументативният дискурс се разглежда като критично средство за убеждаване, което открива възможност за … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 18 – Аргументативен дискурс в психотерапията

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 17 – Аналитична психология

Това е едно от направленията на психоанализата (психоанализ), чийто автор е швейцарският психолог, психиатър и културолог, теоретик и практик в дълбинната психология Юнг (Юнг, Jung С. G., 1875-1961). Юнг е роден в семейството на пастор от швейцарската реформаторска църква, а дядо му и прадядото му по бащина линия са лекари. След като завършва гимназия през … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 17 – Аналитична психология

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 16 – Антропологична психотерапия

Oбщо название за редица направления в съвременната психотерапия, обединени от своята ориентация към философските концепции за личността (основно екзистенциални и феноменологични), които въз основа на тях обясняват същността на психичното здраве и болест, а също така очертават психотерапевтични пътища и методи. В зависимост от това на каква именно философска концепция конкретно се основава дадено отнасящо … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 16 – Антропологична психотерапия

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 15 – Аналитична групова психотерапия

Вариант на психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая психотерапия), провеждан с група пациенти. Адлер е един от първите, който започва да използва психоаналитично-ориентирана психотерапия в група (Адлер, Adler А.). Той използва в частност груповата дискусия (групповая дискуссия) и груповото обсъждане на проблемите на пациенти с различна патология (неврози, алкохолизъм, психози), а също така едновременно на родители и деца. … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 15 – Аналитична групова психотерапия

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 14 – Анализ на съдбата

Тази теоретична концепция и предложеният на нейната основа метод за психотерапия са разработени от унгарския психиатър Сонди (Сонди,  (Szondi L.), който  от 1944 г. живее в Швейцария. Идеите на Сонди са реакция на оформящото се през 30-те години на 20-ти век отрицателно отношение на психоанализата (психоанализ) към психиатричната генетика. Това отношение е предизвикано от три … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 14 – Анализ на съдбата

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 13 – Амбулаторна психотерапия

Вариант за провеждане на психотерапия и на свързаните с нея консултативно-диагностични мероприятия за приходящите пациенти без хоспитализация. В условията на етапна форма на организация на психотерапевтичната служба, А. П. основно се провежда в психотерапевтичните кабинети на амбулаторните лечебно-профилактични учреждения, както в тези с общ профил (териториални поликлиники, медико-санитарни части на големи промишлени предприятия), така и … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 13 – Амбулаторна психотерапия